รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732-068 , 081-882-8005 (คุณชาติ บาลสุข ผู้จัดการท่องเที่ยว)   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
ทัวร์พม่า ชมมนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน 4 วัน 3 คืนย่างกุ้ง-ชเวดากอง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน ท่านละ 14,900 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสายการบิน)

วันที่ 1  กรุงเทพฯหรือเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-สิเรียม (พระเจดีย์เยเลพญา-พระเจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์-เจาทัตยีพระเจดีย์ซูเล-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ไชนาทาวน์)
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวก ด้านเอกสารและสัมภาระ เหิรฟ้าสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้ง ประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงเมืองสิเรียมนำท่านชมความสวยงามแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้เคนเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชมพระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยง ปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ สมควรแก่เวลานำคณะท่านเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเจดีย์กาบาเอ (KABA AYE PAGODA) เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497-พ.ศ. 2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมาที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KYAUK HATA GYI) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำชม พระเจดีย์ซูเล (SULE PAGODA) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลางฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล มีสวนสาธารณะมหาบัณฑละ ภายในมีอนุสาวรีย์อิสรภาพรูปเสาทรงแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด"สก๊อตมาร์เก็ต" (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายใน ราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทาคานา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน จากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระ มหาเจดีย์ชเวดากอง ให้งดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่านชอปปิ้งที่ไชน่าทาวน์ (คล้ายเยาวราชเมืองไทย)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงาม อ่อนช้อยบนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากองได้อย่างงดงามน่าประทับใจนำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND PLAZA PARKROYAL หรือเทียบเท่าจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเซดี(พระมหาเจดีย์) - พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้ง ประมาณ 80 กิโลเมตร นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด จากนั้นนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า นำชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ 4 ทิศประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวสวยพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้าง พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ นำท่านชมพระมหาเจดีย์ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนอง ในปีพ.ศ. 2103 เพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากลังกา
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมงครึ่งถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ นั่งรถบรรทุกหกล้อขึ้นเขาใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจุดจอดรถ จากนั้นเดินทางขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยวต่อโดยการเดินทาง (เนื่องจากการขึ้นเขาโดยรถไม่สะดวก ทางขึ้นค่อนข้างลาดชัน) ในการเดินจากจุดนี้ขึ้นบนภูเขาใช้เวลาประมาณ 30 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะต่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เข้าที่พักโรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ พระธาตุอินทร์แขวน มากที่สุดซึ่งมีโรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงามมากท่านจะเห็นทิวเขาซึ่งอยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจกับพระอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 
 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น หลังรับประทานอาหารเย็น เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตาม  อัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพระพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ปีพุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3    พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดพระหินอ่อน-โรงช้างเผือก-ย่างกุ้ง
05.00 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรพระสงฆ์ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆพระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกับสู่กรุงย่างกุ้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า จากนั้นนำชมโรงช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ถูกต้องตามคชลักษณะชองช้างเผือกทุกประการ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GRAND PLAZA PAKROYAL หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4    ย่างกุ้ง - ประเทศไทย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมเดินทางสู่สนามบิน
08.35 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทย

ราคานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
- ที่พัก 
- ค่าไกด์ท้องถิ่น
ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถบัสเดินทางตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ Security Tax

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่า น้ำหนักสัมภาระเกิน
- ค่า Airport Tax ไทย 700 บาท
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7%
- ค่าขึ้นสะเหรียง ท่านละ 20,000 จ๊าด
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 

  ผู้ประสานงาน

 
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093 - 1437667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 081-8828005,093-1437667 (คุณชาติ บาลสุข ผู้จัดการท่องเที่ยว)
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 171937
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา