รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

โปรแกรมทัวร์ 5 คืน 6 วัน ราคา 12,500 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป โรงแรม 3 ดาว 

เชียงของ - ลาว - บ่อหาน - เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา - คุนหมิง - ป่าหิน - เขาซีซัน
 

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-ผู่เอ๋อ(ซือเหมา)

06.00น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมศักดิ์ทองแกรนด์ อำเภอเชียงของ

08.00น.        เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เดินทางต่อโดยรถข้ามไปฝั่งลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเดินทางโดยรถบัสไปตามถนนเส้นทางสายใหม่ (R3A) ผ่านเมืองหลวงน้ำทา

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปางเดื่อ คำม่วน

13.00น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน สู่ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองผู่เอ่อ หรือชื่อเก่าคือ เมืองซือเหมา

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองเหยียนเจียง                          

20.00น.        ถึงเมือง ผู่เอ๋อ นำคณะเข้าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 2 ของการเดินทาง ผู่เอ๋อ-คุนหมิง-ประตูมังกร-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ป่าหิน

07.00น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.        นำท่านเดินทางโดยรถบัส มุ่งสู่เมืองคุณหมิง เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสองข้างทาง และวิถีชีวิตของชาวจีน ชนบทเรื่อยไปจนถึง เมืองหยี่เหลียง

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่เมืองหยี่เหลียง

13.00น.        เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อ ผ่านสะพาน หงเหอ และแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก (สูงจากบนแม่น้ำ 185 เมตร)

15.00น.        เดินทางถึง ภูเขาซีซาน เที่ยวชมประตูมังกร และนั่งกระเช้าชมทะเลสาบเตียนฉือ เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางต่อ

17.00น.        ถึงอำเภอหยี่เหลียง

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.30น.        นำคณะเข้าที่พักโรงแรม YAHONG HOTEL ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวคือ อุทยานป่าหิน
 
วันที่ 3     ถ้ำจิ๋วเซียง - อุทยานป่าหิน - คุนหมิง

07.00น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.        นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 96  กิโลเมตร ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว  วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น.        นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

17.00น.        รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร

19.00น.        นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม YIHUA HOLTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4     เมืองโบราณก่วนตู้ - สิบสองปันนา - เชียงรุ้ง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.         พาคณะเดินทางไปเที่ยวชม เมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงรุ้ง

12.00 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(ภัตตาคาร)

16.00 น.         ถึง สิบสองปันนา เข้าพักโรงแรม STARWAY พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.         พาคณะเที่ยวชม ถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง เสร็จแล้วเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 5     เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา - วัดหลวงไทลื้อ - สวนนกยูง

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำคณะทัวร์นั่งรถไฟฟ้า เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า อีก้อ ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง หลังจากนั้นนาท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด

17.00 น.      รับประทานอาหารเย็นแบบชาวไทลื้อ เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี หลังจากการแสดง นาคณะทัวร์เข้าสู่ที่พักโรงแรมสิบสองปันนา 

 

วันที่ 6     เชียงรุ้ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย

 

05.00 น.       คณะพร้อมกันที่ ล็อบบี้โรงแรม ออกเดินทางกลับเชียงของ(ประเทศไทย) รับประทานอาหารเช้าบนรถ (ข้าวกล่อง)

09.00 น.         ถึงด่านบ่อเต็น ตรวจเอกสารเข้าประเทศลาว

11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านปางเดื่อ คำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

12.00 น.       นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)

16.00 น.         คณะเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย ตรวจสอบเอกสาร และเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2. ค่าอาหาร 17 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
3. ค่ายานพาหนะตลอดทุกรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000 บาท)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน
2.ค่ามินิบาร์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ 

4. ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

5.ค่าทิปมัคคุเทศก์

6.ค่าทิปพนักงานขับรถ  
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
 
* ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
หมายเหตุ
*รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 

สล็อต สล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 414243
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา