รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 087-1747301- 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

โปรแกรมทัวร์ 5 คืน 6 วัน ราคา 12,900 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป โรงแรม 3 ดาว (STARWAY ชื่อจีน ชิงเฉิน)

เชียงของ - ลาว - บ่อหาน - เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา - คุนหมิง - ป่าหิน - เขาซีซัน
 
วันแรกของการเดินทาง เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง
06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม บ้านริมน้ำ
08.00น. เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เดินทางต่อโดยรถข้ามไปฝั่งลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเดินทางโดยรถบัสไปตามถนนเส้นทางสายใหม่ (R3A) ผ่านเมืองหลวงน้ำทา 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เรือนลาว ที่หลวงน้ำทา
13.00น. นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน สู่ด่านบ่อหาน  (ด่านตม.จีน)จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงรุ้ง เมืองหลวงของแคว้นสิบสองปันนา
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พอรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเมืองเชียงรุ้ง สามารถให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
20.00น. นำคณะเข้าที่พักโรงแรม STARWAY ระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 2 เชียงรุ้ง-สิบสองปันนา-วัดหลวงไทลื้อ-สวนนกยูง
06.00 น. ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำคณะทัวร์นั่งรถไฟฟ้า เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า อีก้อ เข้าร่วมพิธีแต่งงาน ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
13.00 น. นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ(วัดมหาราชฐาน)ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบชาวไทลื้อ เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี หลังชมการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พักโรงแรม STARWAY ระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 3 ของการเดินทาง เชียงรุ้ง-ผู๋เอ๋อ-โม่เจียง-ยี่ซี-อำเภอหยี๋เหลี๋ยง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งสู่เมืองคุนหมิง ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางและวิถีชีวิตของชาวจีนชนบทเรื่อยไปจนถึงเมืองหยี๋เหลี๋ยง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่เมือง โม่เจียง
13.00น. ผ่านสะพาน หงเหอ ซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก(สูงจากบนแม่น้ำ 185 เมตร
15.00น. แวะชมทะเลสาบเทียนสือ และนั่งกะเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในนครคุนหมิง
17.00น. ถึงอำเภอหยีเหลียง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.30น. นำคณะเข้าที่พักโรงแรม  Shuang Lu Hotel
 
วันที่ 4 ของการเดินทาง ถ้ำจิ๋วเซียง-อุทยาป่าหิน-เมืองโบราณก่วนตู้
      07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 96  กิโลเมตร ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว  วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว่าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง
      12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ
15.00น. นำคณะทัวร์เข้าชมเมืองโบราณก่วนตู้ เสร็จแล้วพาเดินเที่ยวชมซื้อสินค้าที่ระลึก
      17.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร
      19.00น. นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่ 5 ของการเดินทางวัดหยวนทง-ยี่ซี-โม่เจียง-ผู๋เอ๋อ-สิบสองปันนา
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. นำท่านไปไหว้พระที่วัดหยวนทงเพื่อนมัสการพระที่วัดหยวนทง ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน ซึ่งวัดหยวนทงแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง  นอกจากนั้นให้ท่านได้สักการบูชาพระพุทธชินราชองค์ที่จำลองจากประเทศไทยอีกด้วย และพร้อมกันนั้นก็ให้ท่านได้ชมความงดงาม  อ่อนช้อย  ของศิลปะจีนที่มีอยู่ภายในวัดทั่วไป หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งสู่เมืองสิบสองปันนา
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00น. ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางและวิถีชีวิตของชาวจีนชนบทเรื่อยไปจนถึงเมืองหล้า
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00น. นำคณะเข้าที่พักโรงแรม Jin Xiu Hotel
 
วันที่ 6 ของการเดินทาง
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น. นำคณะเดินทางมาถึงชายแดนจีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารข้ามแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อคนถึงห้วยทราย และช๊อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารริมน้ำลาว
13.30น. นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
4. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องละ 2 ท่าน
2. ค่าอาหาร 17 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
3. ค่ายานพาหนะตลอดทุกรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000 บาท)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9.ค่าทิปมัคคุเทศก์
10.ค่าทิปพนักงานขับรถ 
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน
2.ค่ามินิบาร์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
 
* ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
หมายเหตุ
*รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 087-1747301- 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 191970
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018-2019 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา