รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 087-1747301- 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

เชียงราย เชียงของ ปากแบ่ง หลวงพระบาง พระราชวังหลวง ทริปพิเศษนี้ 3 คืน 4 วัน (ไปเรือ-กลับเรือ) ท่านละ 6,800 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป


วันที่ 1 เชียงของ ห้วยทราย ปากแบ่ง หลวงพระบาง
     06.00 น. รับคณะทัวร์ที่ร้านอาหารริมน้ำ พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
     07.30น
  ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย, แจ้งเอกสารเสร็จแล้วโยกย้ายไป ที่ท่าเรือ
     08.00น  เริ่มออกเดินทางไปหลวงพระบางด้วยเรือ  ชมธรรมชาติอันสวยสดงดงามบนสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว
     09.00น  แวะด่านตรวจที่ปากทาประมาน 10 นาที เพี่อแจ้งเอกสารการเดินเรือ, เสร็จแล้วออกเดินทางต่อไป
     11.30น  รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 2)
     13.30น  ถึงด่านตรวจสุดท้ายที่เมืองปากแบ่งหยุดการเดินเรือประมาน 15 นาที เพื่อแจ้งเอกสารเรือ จากนั้นเรามุ่งหน้าไปหลวงพระบางต่อไป
     17.30 น. ถึงหลวงพระบางเมืองมรดกโลก พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 3)
     20.00
น. ทีมงานทัวร์หลวงพระบางนำชมถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก ของแท้แน่นอนผ้าที่ใช้กี่กระตุกที่หายาก ทอมือ ผ้าของหลวงพระเนื้อดี เลือกชมตามอัธยาศัย
     21.00
น. พักผ่อนที่โรงแรม หรือเที่ยวชมการเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่เธคเมือง หรือสไตล์วัยรุ่นหลวงพระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิงตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณราม วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช บ้านผานม  วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี
     06.00
น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวาลไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง
     06.45
น.จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า จากนั้นรับประทานอาหารที่ตลาดเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย (มื้อที่ 4)
     08.30
น.นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปล้านช้างที่สวยงาม
     09.30
น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบางนมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
     10.30
น. เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา จากนั้นนมัสการ เดินทางต่อไปยัง
     11.00
น.พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
     12.00
น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ช่วงบ่ายเดินทาง
     13.30 น. เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
     14.30
น. ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง
     15.00
น. ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
     17.00
น. นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางขึ้นพูสี ซึ่งสามารถชมเมืองหลวงพระบางได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการพระธาตุ ถ่ายรูปแบบจุใจ...
     19.00
น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
     20.00 น. เดินชมตลาดมืด
  ท่านใดสนใจท่องราตรีหลวงพระบางหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3 หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ปากแบ่ง
     07.00น อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่7) ขึ้นเรือจากหลวงพระบางมุ่งหน้าไปยังปากแบ่ง แวะชมถ้ำติ่งแห่งเมืองปากอู เป็นถ้ำศักดิสิทธิ และมีพระพุทธรูปมาก ถึง 4.000 องค์ประทับอยู่ที่นี้
ซึ่งชาวเมืองหลวงพระบางสักการบูชา อาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 8)
     17.00น ถึงเมืองปากแบ่งเข้าที่พัก เมืองปากแบ่งเป็นเมืองพักระหว่างทาง  รับประทานอาหานเย็น (มื้อที่ 9) เดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4 ปากแบ่ง ห้วยทราย เชียงของ
     07.30น อาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) ออกเดินทางกลับสู่ห้วยทราย อาหารเที่ยงบนเรือ.
(มื้อที่ 11)
     16.30น ถึงท่าเรือห้วยทรายนั่งรถกลับไปด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง แจ้งหนังสือเดินทาง เพี่อกลับสู่ประเทศไทย.

ราคานี้รวม 
1. ค่าที่พัก
2. ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3. ค่าพาหนะทุกชนิด - ค่าเรือ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์
2. ค่าทิปพนักงานขับรถ-เรือ
3. ค่ามินิบาร์
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
5.  ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 
6. ค่าตักบาตรข้าวเหนียว
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
  
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 087-1747301- 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 217795
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018-2019 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา