รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
            เชียงตุง เป็นเมืองหลวงตะวันออกของรัฐฉานประเทศพม่า อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การศึกษา เชียงตุง หนึ่งในห้าเชียง ของอารยธรรมล้านนา หรืออีกชื่อหนึ่ง เขมรัฐนคร หมายถึง ดินแดนแห่งความเกษมสำราญ เยี่ยมเยือนพี่น้องเผ่าพันธุ์ไท (ไทลื้อ, ไทเขิน) หาใช่ชาวพม่าอย่างที่เราเข้าใจ ที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่าย ในบ้านแบบชนบทโบราณ ใครอยากเห็นสภาพของเมืองเชียงใหม่ในอดีต เมื่อ 60-70 ปีก่อน ให้ไปเชียงตุง ไปกันก่อนที่เชียงตุงจะรับเอาวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เฉกเช่นเชียงอื่นๆ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1      อำเภอแม่สาย-ท่าเดื่อ-เมืองพยาก-เชียงตุง

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่แม่สาย รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.       พาคณะผ่านการตรวจ หนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองไทย-ท่าขี้เหล็ก

09.00 น.        เดินทางต่อโดยรถบัสหรือรถตู้ ไปตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ของเมียนม่าร์ ระยะทาง 160 ก.ม. ผ่านเมืองท่าเดื่อและเมืองพยาก ตลอดเส้นทางใช้เวลาการเดินทางถึงเชียงตุง 3 ชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่ลัดเลาะไปกับแม่น้ำ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก

12.00 น.       ถึงเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.       นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเข้าชมและสักการะพระมหาเมี๊ยะมุนี วัดเจ้าหลวงของเมืองเชียงตุงที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเชียงตุง

15.00 น.       พาคณะชมวัดเก่าเจ้าบุญวาส กู่ เจ้าฟ้า และวิหารหลวงประดับกระจกสวยงาม ชมสถานกงสุลไทยเชียงตุงเก่า วัดอินทร์ วัดจอมทองและวัดจอมมน

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สอง ดอยเหมย – บ้านพักกองทัพอังกฤษ – วัดยางกวง – วัดหัวข่วง – พระยืนขี้นิ้ว – หนองตุง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะออกเดินทางไปดอยเหมย เที่ยวชมทะเลหมอกและดอกซากุระ(พญาเสือโคร่ง) ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงตุงถึงยอดดอยเหมย เดินข้ามสะพานไม้ ชมความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นเดินเที่ยวค่ายทหารอังกฤษซึ่งเคยยึดครองเมืองเชียงตุง ค่ายทหารนี้ยังคงสภาพไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เสร็จแล้วพาทุกท่านเดินเที่ยวตลาด ในหมู่บ้าน ซึ่งในฤดูหนาวจะมีไวน์ ซากุระจำหน่ายด้วย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่นดอยเหมย

13.00 น.   พาคณะเดินทางกลับเชียงตุง แวะนมัสการพระชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงตุง นมัสการพระธาตุจอมคำ ชมวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงตุง และที่นี้จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมาย เป็นที่พบปะสังสรรค์ ของหนุ่ม-สาวเพราะได้บรรยากาศที่เงียบสบาย โดยเฉพาะกลางคืน จากนั้นพาเที่ยวชม กำแพงเมืองเก่าของนครเชียงตุง

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น (สุกี้ยูนนานโบราณ) ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตลาดเช้าเชียงตุง – ต้นยางยักษ์ – ชมเครื่องเงิน – ท่าขี้เหล็ก

เช้า             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ไปชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง หรือกาดหลวงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า ของพื้นเมือง เสร็จแล้วพาคณะเดินทางต่อเพื่อไปชมต้นยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบที่มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี มีความสูงประมาณ 80 เมตร ปลูกโดยพระเจ้าหลวงพญา ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเมืองเชียงตุง

10.00 น.       พาคณะทัวร์เที่ยวชมร้านทำเครื่องเงิน-เครื่องเขิน ที่หมู่บ้านจอมมน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารเมืองพยาก หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก

14.00 น.       คณะเดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นำท่านเดินทางไปนมัสการองค์เจดีย์ชเวดากองจำลอง หลังจากนั้น พาท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อของฝาก

16.00 น.   พาคณะเดินทางกลับตรวจเช็คหนังสือผ่านแดนท่าขี้เหล็ก ถึงอำเภอแม่สายโดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)

2. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3. ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ

3.ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1. ยารักษาโรคประจำตัว

2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (รูปสี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)

4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 15 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 428204
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา