รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

นำเที่ยว เวียดนาม - ฮานอย - ดานัง-นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์-อ่าวฮาลอง

 

สัมผัสมรดกโลก 40ท่านขึ้นไปท่านละ (รับกรุงเทพหรือเชียงรายหรือเชียงใหม่ 5 คืน 6 วัน ราคา8,900บาท) (รับหน้าด่านมุกดาหาร 3 คืน 4 วัน6,900บาท)ราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป


วันที่ 1  เชียงราย – มุกดาหาร หรือ กรุงเทพ – มุกดาหาร

17:00 น. รับคณะที่เชียงรายหรือกรุงเทพ

18:00 น. เดินทางไปมุกดาหาร

 

วันที่ 2  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - วัดพระธาตุ -อิงฮัง - อุโมงค์วินหม็อก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมรับคณะที่สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมของชาวลาวนำท่านนมัสการวัดพระธาตุอิงฮังอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้าน คู่เมืองสะหวันนะเขต การแต่งกายก่อนที่จะเข้าในวัดผู้หญิงจะต้องนุ่งผ้าถุงเท่านั้นถึงจะเข้าวัดได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ลำธาร และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลางของเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์วินหม็อก เป็นอุโมงค์หลบภัยที่มีขนาดใหญ่ที่ชาวเวียดนามใช้หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาซึ่งคนในหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออก 13 ทาง และได้อาศัยอยู่นานถึง 5 ปี จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองเว้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว เชิญท่านท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  เว้ - พระราชวังไทฮวา - เจดีย์เทียนมู่ - หุบเขาช่องชาต - สุสานจักรพรรดิ์ตือดุ๊ก -ฮอยอัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมพระราชวังไทฮวา สร้างใน พ.ศ. 2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูง และนักการฑูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม เป็นทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ รวมทั้งพระพุทธรูปที่ล้อมรอบกระจกหมดทุกด้านและระฆังขนาดใหญ่หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม จากนั้นนำท่านชมสุสานจักรพรรดิ์ตือดุ๊ก กษัตริย์องค์ที่ 14 ของราชวงศ์ เหงียน ซึ่งครองราชย์นานถึง 36 ปี สุสานจักรพรรดิ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2407

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่ทูโบนใกล้ชายฝั่งทะเล เคยเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ ไฟโฟ หรือ ไฮโป เมื่อราว 400 ปีมาแล้วในสมัยจามมีชื่อ ได๋เจียน ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก นำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ ไฮเวิ่น เป็นอุโมงสำหรับรถยนต์ลอดผ่านภูเขาไฮเวิ่น มีความยาวประมาณ 6,300 เมตร โดยได้รับการช่วยเหลือด้านการออกแบบและเงินทุนจากฝรั่งเศส

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับ 3 ดาว เชิญท่านท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  ฮอยอันบ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง - พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม - เว้ ล่องแม่น้ำหอม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชมบ้านโบราณที่มีลักษณะ โดดเด่นทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ไม่ซ้ำแบบกันเลยทั้งในด้านศิลปะการแกะ สลัก การตกแต่ง การใช้ประโยชน์ อิสระให้ทุกท่านเดินชมตามอัธยาศัยเพราะในเมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านยกเว้นรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน เมื่อผ่านย่านคนจีนมาแล้วก็จะถึง สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นเป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างอุทิศให้แก่ดั๊กเด และดรันหวู บุคคลสำคัญ พอเดินข้ามสะพานไปอีกฟากหนึ่ง ก็จะเป็นย่านคนญี่ปุ่น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่า...ไร้ขอทาน...จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ HAI VAN ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวทั้งหมด 6,130 เมตร คณะเดินทางถึงเมืองดานัง จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อมุ่งสู่ เขาบานา (31 ก.ม.) จากนั้นนำคณะขึ้นชมภูเขาบานาโดยนั้งกระเช้าซึ่งมีความสูง 1,474 เมตร เทียบกับระดับน้ำทะเล (เป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 5,030 เมตร) สภาพอากาศเฉลี่ย 13-21 องศาเซลเซียส จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่เมืองดานัง

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำหอมเพื่อให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนามอันแสนไพเราะจากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ASIA HOTEL เชิญท่านท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5  เว้-ดองฮา-ลาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แคว้นสะหวันนะเขต ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าอินโดจีน ณ ร้านปลอดภาษีของเวียดนาม ระหว่างทางชมทิวทัศของสองข้างทาง เป็นหมู่บ้านสลับกับต้นไม้อันเขียวขจี ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองประเทศตามอัธยาศัยเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างกันไป แต่ละหมู่บ้านจะมีสินค้าประจำท้องถิ่น ให้ทุกท่านได้แวะซื้อตามอัธยาศัยจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากนานาชนิดที่ ตลาดนัดอินโดจีนที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างสบายใจ

เย็น รับประทานอาหารค่ำอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับเชียงราย แวะรับประทานข้าวต้มระหว่างทาง


วันที่ 6  เดินทางกลับถึงเชียงรายโดยสวัสดิภาพ

 

ราคานี้รวม

1.ค่าธรรมเนียมเอกสารฝั่งลาวและเวียดนาม

2.ค่ารถ วี ไอ พี

3.ค่าไกด์นำเที่ยว ลาว, เวียดนาม

4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.ค่าเรือนำเที่ยวที่แม่น้ำหอม

6.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (รับกรุงเทพฯ อาหาร 14 มื้อ , รับหน้าด่านมุกดาหาร อาหาร 11 มื้อ)

7.ค่าเรือขาออก สะหวันนะเขต มุกดาหาร

8.ค่าขนกระเป๋าและสำภาระขึ้น-ลง เรือที่ด่านสะหวันนะเขต

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่ามินิบาร์
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ
4. ค่าบริการนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ (1000บาท)
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
6.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)
5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
6. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 414235
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา