รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

ฮานอย – อ่าวฮาลอง – ซาปา (5 วัน 4 คืน) ราคา 11,000บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป (ราคานี้เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสายการบิน)

วันแรก: ฮานอย - ฮาลอง (อาหาร เย็น)
พบคณะทัวร์ที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินอยไบ ณ กรุงฮานอย จากนั้นเดิน ทางไปอ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้ รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ระหว่างทางชมทัศนียภาพของหมู่บ้านในชนบท และชาวนากับควายที่กำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาข้าวอันกว้างใหญ่ พักค้างคืนในเมืองฮาลอง

วันที่สอง: ฮาลอง – ฮานอย (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
ตอนเช้า ล่องเรือในอ่าวฮาลองและชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะรูปสัตว์แปลกๆนานา ชนิด ไปชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำธรรมชาติ Thien Cung ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในบรรดาถ้ำจำนวนนับร้อยถ้ำในอ่าวฮา ลอง จากนั้นแวะบ้านลอยน้ำเพื่อเลือกชมเลือกซื้อกุ้งหอยปูปลาราคาถูก และพักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเลสดๆระหว่างเดินทางกลับกรุงฮานอย แวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมือง Hai Duong เดินทางเข้าตัวเมือง กรุงฮานอย เที่ยว ชมเมืองฮานอยเที่ยวชมเมืองฮานอย ไปวัด Ngoc Son ทะเลสาบ Sword Lake และชมการแสดงเชิดหุ่นในน้ำ(WaterPuppetShow)ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม นำ ท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไกด้วยระยะทางกว่า330กิโลเมตรโดยรถไฟตู้นอนปรับ อากาศ Ratraco Express train (Superior Compartment with soft berth air-con )พักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่สาม: ลาวไก – ซาปา  (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
05.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
07.00 น. นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักหลังอาหารนำท่านออกเดินทางเที่ยวชม THAC BAC WATERFALL
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลัง อาหารนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน TAPHIN (Taphin Village)  ของชาวเขา DAO แดง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปาหลัง อาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love marke ) (SARTURDAY EVENING ONLY) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก /// พักผ่อนตามอัธยาศัย at SAPA town.

วันที่สี่: ซาปา -  ลาวไก- ตลาดCOCLEU (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)     
เช้าบริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักหลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ทะเลหมอก บนยอดเขาเมืองซาปา ( = HAM RONG MOUNTAIN)  เมืองซาปารายล้อมไปด้วยเทือกเขา  และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปาหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน ทาวัน (Tavan Village) ของชาวเขา Rai ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาเดินทางสู่จังหวัดลาวไกชมตลาชายแดนเวียดนาม-จีน และเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองลาวไกจากนั้นให้ท่านพักผ่อนอาบน้ำ ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ณ ห้องพักของโรงแรม ( mini hotel) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงฮานอย
21.00 น. ท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ Ratraco Express train (Superior Compartment with soft berth air-con )พักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่ห้า: ฮานอย -ออกจากฮานอย  (อาหารเช้า/กลางวัน/....)
06.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Check in 2 star hotel in Hanoi 3 hours  for relax.
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเที่ยวชมเมืองฮานอย ไปสุสานและบ้านของท่านโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ และเจดีย์เสาเดียว (One-Pillar Pagoda)ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ไปเยี่ยมชมวัด Van Mieu หรือวัดแห่งวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11หลังอาหารกลางวันนำท่านไปช้อปปิ้งที่ย่านเมืองเก่า จากนั้นขึ้นรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ 
 
อัตรานี้รวม
 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพฯ-ฮานอย และ ฮานอย-กรุงเทพฯ)
2.ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
3.ค่าอาหาร 14 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
4.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
5.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
6.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)
5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์
2.ค่าทิปพนักงานขับรถ
3.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 ผู้ประสานงาน

 
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 

บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402790
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา