รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

ประเทศลาว ทางเรือ เชียงของ - ห้วยทราย - ปากแบ่ง - หลวงพระบาง - เชียงขวางทุ่งไหหิน - หนองคาย 3 คืน 4 วัน 

 

วันที่ 1  เชียงของ (เชียงราย) - ห้วยทราย - ปากแบ่ง - ถ้ำติ่ง - หลวงพระบาง 

          06.00 น. คณะพร้อมกันที่ร้านอาหาร ริมน้ำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
          08.00 น. นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงเรือ "ล่องแม่น้ำโขง" โดยเรือยนต์โดยสารเช่าเหมาลำของลาว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านจุดตรวจเอกสารของเรือยนต์โดยสาร ได้แก่ ด่านตรวจเมืองปากทาแขวงบ่อแก้ว ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เกาะแก่งอันสวยงามตระการตา ซึ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาลำเนาไพร
          12.00 น. ถึงปากแบ่ง แขวงอุดมไช หยุดพักรับประทานอาหารในเรือ ท่ามกลางน้ำใส - ป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
          16.30 น. ถึงบ้านปากน้ำอู นำท่านชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปไม้กว่า 4,000 องค์ จากนั้นเดินทางต่อ ผ่านบ้านผาแอ่น บ้านช่างไห แก่งผาคูณ
          17.00 น. ถึงปากน้ำคาน เมืองหลวงพระบาง นำคณะขึ้นฝั่ง รถท้องถิ่นหลวงพระบางมารอรับไปส่งที่โรงแรมที่พัก
          18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับที่พัก ท่องราตรีพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2  หลวงพระบาง
          06.00 น.ชมและร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีลาว ซึ่งจะมีพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200-300 รูป ออกมาบิณฑบาตรเฉพาะข้าวเหนียว ส่วนอาหารจะมีชาวบ้านนำไปถวายที่วัด
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้น ออกเดินทาง เที่ยวชมพระราชวังหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 พระตำหนักมีห้องต่างๆ เช่น ห้องฟังธรรม ห้องพระบาง ห้องรับรองแขกเมือง ห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวงศ์ และเจ้าสว่างวัฒนา ฝาผนังมีภาพเขียนบนผ้าใบเต็มห้องจรดเพดาน เป็นภาพ "ฮิตประเพณีลาว"  จากเช้าจรดเย็น
          09.30 น. ชมวัดเชียงทอง ตั้งอยู่แหลมระหว่างแม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชาฐาธิราช (พ.ศ.2102 - 2103) ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปยัง นครเวียงจันทร์ ศิลปะวัดเชียงทอง นับเป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอดเยี่ยมของลาว ภายในวัดมีโรงเมี้ยนโกศ หรือที่เก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสวางวงศ์ ซึ่งสิ้น พระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2502 จากนั้นชมวัดแสน นมัสการพระธาตุหมากโม (แตงโม) วัดวิชุนอาราม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่
          12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 น. คณะเดินทางไปชมความงดงามของน้ำตกตาดกวางซี แวะซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้น เมืองที่บ้านผานม นำท่านนมัสการพระธาตุจอมภูษี องค์พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 80 เมตร มีบันไดทางขึ้น 365 ขั้น (1 ปี)
          18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3  หลวงพระบาง - เชียงขวาง (ทุ่งไหหิน เมืองโพนสวรรค์)
          06.00 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ ผ่านเมืองเงิน ผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แวะใช้ห้องน้ำที่หมู่บ้าน ร้านค้า
          12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่องบนรถ)
          14.00 น. ถึงเมืองโพนสวรรค์ เมืองหลวงของแขวงเชียงขวาง นำท่านชมทุ่งไหหิน จำนวน 334 ใบ เรียงรายอยู่ทุ่งกว้างใหญ่ บนที่ราบสูงของลาว          
          18.00 น. นำเข้าสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนท่องราตรีเมืองเชียงขวาง

วันที่ 4  เชียงขวาง (ทุ่งไหหิน) - พูคูน - เวียงจันทร์ - หนองคาย
          05.00 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ จากเมืองโพนสวรรค์ แขวงเชียงขวาง ผ่านบ้านเลน 
บ้านเปียงเลือง
          07.00 น. หยุดพักรถ (ทุกสองชั่วโมง) รับประทานอาหาร และใช้ห้องน้ำกลางป่า ผ่านเมืองไซ ศาลาคูน
          12.00 น. ถึงเมืองกาสี รับประทานอาหารกลางวัน เข้าห้องน้ำสะอาด จากนั้นเดินทางต่อ ผ่านบ้านผาตั้ง วังเวียง ห้วยหม้อ
          16.00 น. ถึงกำแพงเวียงจันทร์ นมัสการพระธาตุหลวง ชมประตูชัย ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
          17.00 น. แจ้งออกที่ด่าน ตม. ฝั่งลาว นำท่านขึ้นรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แจ้งเข้าเมือง ตม.ฝั่งไทย ถึง จ.หนองคาย
          18.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น) 
 
ราคานี้รวม  
1. ค่าเรือลาวเช่าเหมาลำ
2. ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่น หลวงพระบาง
3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่น
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์-พนักงานขับรถ-เรือ-หัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน (ค่าทิปจ่ายก่อนเดินทาง 1 วัน)
2. ค่ามินิบาร์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
4. ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667 
หมายเหตุ
รายการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศลาว แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402799
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา