รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732-068 , 081-882-8005 (คุณชาติ บาลสุข ผู้จัดการท่องเที่ยว)   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน 

พม่า - เชียงตุง - เมืองลา ราคา 5,500 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป
 
 
เชียงตุง เป็นเมืองหลวงตะวันออกของรัฐฉานประเทศพม่า อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การศึกษา เชียงตุง หนึ่งในห้าเชียง ของอารยธรรมล้านนา หรืออีกชื่อหนึ่ง เขมรัฐนคร หมายถึง ดินแดนแห่งความเกษมสำราญ เยี่ยมเยือนพี่น้องเผ่าพันธุ์ไท (ไทลื้อ,ไทเขิน) หาใช่ชาวพม่าอย่างที่เราเข้าใจ ที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่าย ในบ้านแบบชนบทโบราณ ใครอยากเห็นสภาพของเมืองเชียงใหม่ในอดีต เมื่อ 60-70 ปีก่อน ให้ไปเชียงตุง ไปกันก่อนที่เชียงตุงจะรับเอาวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เฉกเช่นเชียงอื่นๆ

วันแรกของการเดินทาง
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นตรวจหนังสือเดินทางท่าขี้เหล็ก 
08:00 น. เที่ยวตลาดท่าขี้เหล็ก ไหว้อนุสาวรีย์บุเรงนอง,นมัสการเจดีย์ชเวดากอง (จำลองจากย่างกุ้ง), ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
09:00 น. เดินทางไปเชียงตุงระยะทาง 160 กม. ผ่านเมืองท่าเดื่อ ผ่านเมืองผยาก
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง
13:00 น. เดินทางไปเมืองลา ชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
14:00 น. ระหว่างทางชมวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่-ไทยเขินตลอดทางที่รถผ่านในรูปแบบวิถีชีวิตตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณเป็นเส้นทางที่สวยงามมาก
16:00 น. ถึงเมืองลาเข้าพักที่โรงแรมห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น  และท่องราตรีเมืองลา ชมบ่อนคาสิโน สถานบันเทิง และร้านค้ามากมาย
 
วันที่ 2 ของการเดินทาง
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ชมตลาดเช้าเมืองลา ซื้อสินค้าจากประเทศจีนและของพื้นเมือง
08:30 น. นำท่านชมวัดเจดีย์ทอง พระพุทธปางไสยยาตร์ (พระพุทธรูปยืน) ไหว้พระประธานองค์ใหญ่หยกขาว ชมหมู่บ้านไทลื้อ และวิถีชาวบ้าน ชมโรงงานทำหยกที่ใหญ่ที่สุด
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. เดินทางกลับเมืองเชียงตุง แวะชมหมู่บ้าน พูดคุยกันพี่น้องชาวไทยใหญ่ และไทลื้อ
15:00 น.  ถึงเมืองเชียงตุง เข้าพักโรงแรม 
17:00 น. นำท่านชมทะเลสาบหนองตุง
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการเดินทาง
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
07:30 น. ชมตลาดเช้าเชียงตุง และวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ ซึ่งมีสินค้าท้องถิ่นมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
09:00 น. นำท่านชมต้นยางใหญ่ อายุ 250 ปี ไหว้พระยืนที่ใหญ่ที่สุดของพม่า สูง 67 เมตร ไหว้พระวัดมหาเมียตมุนี วัดเก่าเจ้าบุญวาสกู่เจ้าฟ้า และวิหารหลวงประดับกระจกสวยงาม ชมสถานกงสุลไทยเชียงตุงเก่า วัดอินทร์ วัดจอมทอง
12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง
13:00 น.  เดินทางผ่านเชียงตุง ไปท่าขี้เหล็ก
15:00 น.  ตรวจเช็คผ่านแดนท่าขี้เหล็ก
16:00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
2. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3. ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์
2. ค่าทิปพนักงานขับรถ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)
5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
6. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
 
 เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
* เมืองลาใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 081-8828005,093-1437667 (คุณชาติ บาลสุข ผู้จัดการท่องเที่ยว)
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 178440
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา