รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

เวียดนามเหนือ (ไปรถ-กลับรถ) นครพนม-วินห์-ฮานอย-ซาปา-ฮานอย –วินห์-นครพนม 6วัน 5คืน ราคา 9,900บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป

วันแรก นครพนม-ท่าแขก-หลักซาว-วินห์ 

08.00 น. พบกัน จ.นครพนม มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นลงเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองทาแขกท่าแขกแขวงคำม่วน  สปปลาวถึงเมืองท่าแขก  ไกด์และรถบัสปรับอากาศรอรับท่านและสัมภาระ เดินทางสู่ชายแดนลาวเวียดนาม ที่เมืองหลักซาว ระยะทาง 230 กม. 
12.00น . ถึงเมืองหลักซาว บริการอาหารกลางวัน จากนั้นผ่านด่านกาวแจวของเวียดนาม
14.00น. มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ เมืองที่เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานโฮ จิ มินห์   ( 130 กม.)
17.30 น. ถึงเมืองวินห์ นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง วินห์- ฮานอย – รถไฟ           
06.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 
07.00น. ออกเดินทางจากเมืองวินห์ มุ่งหน้าสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองวินห์ ซึ่งปัจจุบันมีความทะเลสาปคนดาปสัมพันธ์กับทางประเทศไทยหลายอย่าง ทั้งด้านการค้าและการศึกษา 
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองทันฮัว ก่อนออกเดินทางต่อ 
15.00น. ถึงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน  ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์
18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีที่เดียวในกรุงฮานอยแห่งนี้ 
20.30 น. นำคณะไปยังสถานีรถไฟกรุงฮานอย 
21.00น. นั่งรถไฟตู้นอนสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องละ 4 ท่าน ติดแอร์ มุ่งหน้าสู่เมืองลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนบนรถไฟ  

วันที่สามของการเดินทางลาวไก-ซาปา-ตลาดชนเผ่า        
05.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร ซาปา
08.00 น.ถึงซาปานำท่านเดินชมเมืองซาปา ยามเช้า ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน 
12.00น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเก็บสัมภาระ     
14.00น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  เลือกซื้อหาของฝากงานฝีมือนานาชนิดที่ผลิตโดยชาวเขาเผ่าต่างๆ (ใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายตามอัธยาศัย) 
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat - น้ำตกสีเงิน-ขึ้นรถไฟไปฮานอย
06.00น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำนำตกสะเงน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน 
13.00น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ชม Silver Waterfall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  และสะพานแขวน cloud bridge 
18.00น. บริการอาหารเย็น จากนั้นเดินทางสู่ จ. ลาวไก       
19.00น. เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก เตรียมตัวขึ้นรถไฟ 
21.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ

วันที่ห้าของการเดินทาง   ฮานอย-สุสานโฮ จิ มินห์-เจดีย์เสาเดียว-วิหารวรรณกรรม –วินห์ 
05.30 น. ถึงสถานีรถไฟฮานอย ไกด์และรถนำท่านไปล้างหน้าตา และบริการอาหารเช้าที่โรงแรมในฮานอย พพธภณฑโฮจมนตนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงฮานอย ชมสุสานโฮ จิ มินห์ , เจดีย์เดียว, พิพิธภัณฑ์โฮ จิ มินห์  วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามจากนั้นช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินห์ 
20.00น. ถึงเมืองวินห์ บริการอาหารเย็น และเข้าที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง   วินห์ – นครพนม 
06.00น. บริการอาหารเช้าที่ที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ท่าแขก โดยเส้นทางเดิม 
11.00น. ถึงด่านกาวแตว ข้ามแดนสู่ดินแดนลาว 
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองหลักซาว  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ด่านท่าแขก 
16.00น. ถึงด่านท่าแขก โดยสารเรือข้ามฟากกลับสู่นครพนมโดยสวัสดิภาพ
 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 14 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
5.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)
5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667 

 

บาคาร่า pantip บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 414256
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา