รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

หลวงพระบาง - อุดมไชย - ถ้ำติ่ง ทริปพิเศษนี้ 3 คืน 4 วัน (ไปรถ-กลับรถ) 


วันที่ 1  ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - อุดมไชย -  หลวงพระบาง
          06.00 น. คณะพร้อมกันที่ร้านอาหาร ริมน้ำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
          08.00 น. นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางสู่หลวงพระบาง โดยรถตู้-รถบัสปรับอากาศของประเทศลาว ตลอดเส้นทางชมทัศนีย ภาพอันงดงามของทิวเขาและธรรมชาติ
          12.00 น. ถึงแขวงหลวงน้ำทา หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 น. นำคณะทัวร์เดินทางต่อผ่านแขวงอุดมไชย และปากแบ่ง เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าต่างๆ เชื่อมเส้นทางประธานหมายเลข 2 เชื่อมกับประเทศจีน จากนั้นพาคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงหลวงพระบาง
          17.00 น. ถึงปากน้ำคานเมืองหลวงพระบาง พาคณะเข้าโรงแรมที่พัก
          18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เสร็จแล้วท่องราตรีกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2  หลวงพระบาง - หอพิพิธภัณฑ์ - น้ำตกตาดกวางซี
          06.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางเที่ยวชมพระราชวังหลวงพระบางสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2447 พระตำหนักมีห้องต่างๆ เช่น ห้องฟังธรรม ห้องพระบาง ห้องรับรองแขกเมือง ห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวงศ์ และเจ้าสว่างวัฒนา  ฝาผนังมีภาพเขียนบนผ้าใบเต็มห้องจรดเพดาน เป็นภาพ ”ฮิตประเพณีลาว”          
          09.30 น. ชมวัดเชียงทอง ซึ่งสถาปัตยกรรมชั้นยอดเยี่ยมของลาว เช่น มีใบเสมา ดอกบัวตูม รอบพุทธศรีมา หลังคาลด 3 ชั้น ลดหลั่นอ่อนโค้งลงมาเกือบจรดพื้น ภายในวัดมีโรงเมี้ยนโกศ หรือที่เก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2502 จากนั้นชมวัดแสน, นมัสการพระธาตุหมากโม (แตงโม), วัดวิชุนอาราม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ หรือพระเจดีย์มหาปทุม รูปร่างคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ยอดพระธาตุมีรัศมีเปลวแบบพระพุทธสุโขทัย มีการปฏิสังขรณ์ได้พบพระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์ และเงินพระพุทธรูปอัญมณีที่แกะสลักอันมีค่ามาก
          12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 น. พาคณะเดินทางไปชมความงดงามของน้ำตกตาดกวางซี แวะซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม
          17.00 น. พาคณะรับประทานอาหารเย็น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3  หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - ปากแบ่ง - อุดมไชย - หลวงน้ำทา
          05.30 น. ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร (ข้าวเหนียว) (ออกค่าซื้อข้าวเหนียวเอง) ประเพณีลาวซึ่งจะมีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 200 - 300 รูป ออกมาบิณฑบาตเฉพาะข้าวเหนียว ส่วนอาหารจะมีชาวบ้านนำไปถวายที่วัด
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้า นำท่านไปนมัสการพระธาตุจอมภูษี องค์พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 80 เมตร มีบันไดทางขึ้น 365 ขั้น (1 ปี) สองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ จำปาลาว (ดอกลั่นทม) ดอกไม้ประจำชาติลาว ชมทัศนียภาพเมืองหลวงพระบาง
          10.00 น. นำคณะเดินทางต่อไปถึงปากน้ำอู 
นำท่านชมถ้ำติ่งซึ่งเป็นธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปไม้ กว่า 4,000 องค์ ชาวเมืองศรัทธาจึงสร้างพระพุทธรูปซึ่งทำจากไม้ นำมากราบบูชาไว้ที่นี่ จนกลายเป็นประเพณี
          12.00 น. เดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าที่พักโรงแรมหลวงน้ำทา
          14.00 น. พาคณะทัวร์ชมเจดีย์ทอง
          15.00 น. เดินช๊อปปิ้งตลาดหลวงน้ำทา 
          17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  และพาคณะเที่ยวตลาดมืด
          19.00 น. พาคณะกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4  หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ
          06.00 น. รับประทานหารเช้า หลังอาหาร พาคณะทัวร์เที่ยวตลาดเช้า จับจ่ายสินค้าพื้นเมือง และแวะซื้อของฝาก นำคณะเดินทางต่อจนถึงห้วยทราย  แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีจากตลาดจีน  เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ข้ามผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว - ไทย เข้าสู่ประเทศไทย
          12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมน้ำ เสร็จแล้วส่งคณะทัวร์ กลับ กทม. เชียงใหม่ เชียงราย โดยสวัสดิภาพ 

ราคานี้รวม  
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2. ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3. ค่าพาหนะทุกชนิด
4. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์-พนักงานขับรถ-เรือ-หัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน (ค่าทิปจ่ายก่อนเดินทาง 1 วัน)
2. ค่ามินิบาร์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
4. ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
  
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667 
หมายเหตุ
รายการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศลาว แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 414234
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา