รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

  อัตราค่าบริการ (ไปเครื่องกลับเครื่อง)

จำนวน

10 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

19,300 บาท

18,300  บาท

17,700   บาท

17,200   บาท 


 

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1       สนามบินเชียงใหม่ – สิบสองปันนา 

18.00 น.       รับคณะทัวร์ที่สนามบินเชียงใหม่ สำหรับจุดนัดหมายทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ก่อนวันเกินทาง 7 วัน ทำการตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

18.30 น.       นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน รุ่ยลี่แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DR5022

20.35 น.       นำคณะทัวร์เหินฟ้าสู่ สนามบิน กาดทราย(สิบสองปันนาใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

22.35 น.       ถึงสนามบิน กาดทราย(สิบสองปันนา) นำคณะทัวร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เสร็จแล้วนำทุกท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่          เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ- โชว์นกยูง - วัดหลวงไทลื้อ – โชว์พาราณสี – ถนนคนเดินเก้าจอม

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์ เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ พาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา
เป็นศูนย์วิจัยยาสมุนไพรของชาวไทลื้อ ซึ่งในสมัยโบราณชาวไทลื้อจะใช้วิธีรักษาโรคต่างๆโดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากป่าดงดิบ สมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของที่นี้คือ ต้นเลือดมังกร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

18.30 น.         พาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เที่ยวถนนคนเดินเก้าจอม ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่ 3          ตลาดเช้า - บ้านโบราณไทลื้อ – หมู่บ้านบ้านหัวนา – เจดีย์ปางเย้อ – วัดป่าเจ –สนามบิน กาดทราย – สนามบินเชียงใหม่

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดเช้าสิบสองปันนา ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองและเป็นตลาดที่สะอาดที่สุด เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปนมัสการวัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเมืองสิบสองปันนา เสร็จแล้วนำท่านเที่ยวชม เจดีย์ปางเย้อ เป็นพระธาตุหมู่
๑๓ องค์ หมายถึง ธุดงค์ ๑๓ ข้อที่พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตไว้่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสอาสวะ พระธาตุองค์นี้่เป็นพระธาตุโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ สุกี้หมาล่า

13.00 น.       พาคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในสิบสองปันนา เดินชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ และศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การทอผ้า การเขียนอักษรไทลื้อ การทำกระดาษสา

16.00 น.            รับประทานอาหารขันโตก แบบไทลื้อ

17.00 น.            นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง สนามบิน กาดทราย เตรียมตัวเช็คสัมภาระ และเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

19.10 น.       นำคณะทัวร์เหินฟ้าสู่ สนามบิน เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

 

19.35 น.       ตามเวลาประเทศไทย ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง เดือนขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มวันล่ะ 1 ขวด
3.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เชียงใหม่-สิบสองปันนาสิบสองปันนา-เชียงใหม่)
4.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
5.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
6.ค่าพาหนะ ตลอดการเดินทาง
7.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
9.ค่าทิปไกด์จีน และ คนขับรถ
10.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.หัวหน้าทัวร์ไทย

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด อื่นๆ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

 

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476667
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา