รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

  อัตราค่าบริการ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)               

จำนวน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

21,000 บาท

19,000 บาท

16,300 บาท

16,000 บาท

 

กำหนดการเดินทาง รับสนามบิน(ดอนเมือง) หรือสนามบิน (เชียงใหม่)

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินคุนหมิง – เมืองโบราณต้าหลี่

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางให้กับคณะทัวร์

09.20 น.         คณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

12.30 น.         เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน)

13.00 น.         นำคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.       นำท่านเดินทางไปยัง เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงในการเดินทาง

19.00 น.       ถึง เมืองต้าหลี่ นำคณะทัวร์ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วเที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่เคยเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

20.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ลี่เจียง – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชว์จางอี้โหมว – เมืองโบราณลี่เจียง(สุกี้ปลาแซลม่อน)

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์เดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียงใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างที่ออกจากเมืองต้าหลี่ นำท่านผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ ที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม

11.30 น.       ถึงเมืองลี่เจียง นำคณะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมวนักแสดง 500 คน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชนเผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

14.00 น.       นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วยสาหรับท่านที่มีโรคประจาตัว
ไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง) 
จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา

16.00 น.       นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจียศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ (สุกี้ปลาแซลม่อน) เสร็จแล้วนำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3          สระน้ำมังกรดำ – เมืองจงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณแชงกรีล่า

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นพาคณะทัวร์เที่ยวชม สระมังกรดำ ลี่เจียง (Black Dragon Pool) แต่คนจีนจะเรียกว่า Heilongtan Park อยู่ใก้ลบริเวณเมืองเก่าลีเจียง (Lijiang Old Town) เป็นสวนสาธารณะอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองห่างประมาณ 1 กม. ทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น

10.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทาง

12.00 น.       แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (ภัตตาคาร) เสร็จแล้วนำคณะทัวร์ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซี ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม

14.00 น.       ถึงเมือง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) นำคณะทัวร์เที่ยวชมวัดซงจ้านหลิง ถูกสร้างขึ้นในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ของกรุงลาซา ที่ธิเบต มาไว้ในวัดนี้ มีลักษณะหลังคาเป็นสีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมงดงามมาก จนกลายเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

16.00 น.       พาคณะทัวร์เที่ยวชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ที่รัฐบาลจีนบูรณะให้งดงามจากการมองเห็นความสำเร็จของ”เมืองโบราณต้าหยัน” ที่ลี่เจียง แต่เป็นการพยายามสร้างขึ้นใหม่ในแบบโบราณ ของเก่าเหลือแค่บ้านชาวธิเบตที่อายุ ๔๐๐ ปี หลังเดียวที่รอดจากน้ำมือพวกเรดการ์ด ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.       นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4            แชงกรีล่า – คุนหมิง – รถไฟฟ้าความเร็วสูง – ประตูม้าทองไก่หยก

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้ว เก็บสัมภาระเตรียมตัว เดินทางกลับคุนหมิงโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง

09.30 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง  นำคณะทัวร์เดินผ่านจุดตรวจตั๋วเพื่อเข้าไปรอที่ชานชาลา

10.30 น.       เริ่มต้นเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ(ข้าวกล่อง) ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางที่สวยงาม

16.05 น.       เดินทางถึง เมืองคุนหมิง นำคณะทัวร์เที่ยวชม ประตูม้าทองไก่หยก ให้ทุกท่านอิสระในการช๊อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ (สุกี้เห็ด)

20.00 น.       นำคณะทัวร์เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย ด้านหลังโรงแรมจะมีถนนคนเดิน ทุกท่านสามารถเดินเที่ยวได้อย่างอิสระ 

 

วันที่ 5       วัดหยวนทง – สนามบินฉางสุ่ย – กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทาง ไปยัง วัดหยวนธง

08.00 น.         นำท่านเที่ยวชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย

09.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางไปยัง สนามบินฉางสุ่ย ทำการเช็คสัมภาระ และ เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน

13.30 น.       ถึงเวลาเดินทางไปยัง กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที

 

14.35 น.       ถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com

(สำหรับรูปถ่ายที่ใช้ ต้องเป็นรูปถ่ายใหม่เท่านั้น ไม่สามารถ สแกนจากรูปเก่าหรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ)

3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

 

อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 13 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าทิปไกด์จีนและ คนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-คุนหมิง, คุนหมิง-กรุงเทพ
2.ค่ามินิบาร์
3.ค่าวีซ่าเข้าจีนกรณีเป็นชาวต่างชาติ

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

 

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667 บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

 

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476683
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา