รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 อัตราค่าบริการ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)               

จำนวน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

12,200 บาท

11,200 บาท

9,700 บาท

8,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง รับสนามบินกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
หรือ สนามบิน(เชียงใหม่)

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ดอนเมืองคุนหมิง – ตำหนักทองคคำจินเตี้ยน – วัดหยวนทง

06.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับต้อนและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางให้กับคณะทัวร์

09.20 น.         คณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

12.30 น.         เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน)

13.00 น.         นำคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น.         คณะทัวร์ชม ตำหนักทองคำจินเตี้ยน และนมัสการ วัดหยวนทง

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร

 

20.00 น.         พาคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2  คุนหมิง – ป่าหินงามฉือหลิน – ถ้ำจิ๋วเซียง – ถนนคนเดินคุนหมิง

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.        นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น.        นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา
ที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง
เสร็จแล้ว พาคณะเดินทางไปเที่ยวชม เมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน

16.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด)

 

18.00 น.         นำคณะทัวร์กลับเข้าที่พัก พักผ่อมตามอัธยาศัย คณะทัวร์สามารถเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน ด้านหลังโรงแรมได้อย่างอิสระ

 

วันที่ 3  เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – สนามบินดอนเมือง

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้ว พาคณะเดินทางเที่ยวชม เมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน

10.00 น.         คณะทัวร์ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.         นำคณะทัวร์ เดินทางไปสนามบินคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 

14.55 น.         ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าทิปไกด์จีนและ คนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-คุนหมิง, คุนหมิง-กรุงเทพ
2.ค่ามินิบาร์
3.ค่าวีซ่าเข้าจีนกรณีเป็นชาวต่างชาติ

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667 บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476671
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา