รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
อัตราแพ็คเกจทัวร์ (ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบินในวันที่ทำการจอง) **ราคานี้รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนามเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 

จำนวน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

ราคา(ต่อท่าน)

23,000

21,500

19,900

18,900

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1     เชียงใหม่ – ดานัง -  เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม        

05.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ สำหรับจุดนัดหมายทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ก่อนวันเดินทาง 7 วัน ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

06.30 น.   นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 906 (08.00 น. – 10.00 น.)

08.00 น.   นำคณะทัวร์เหินฟ้า สู่ สนามบินดานัง (มีอาหารบริการบนเครื่องบิน)

10.00 น.  ถึงสนามบินดานัง นำคณะทัวร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำคณะทัวร์ เดินทางสู่เมืองลังโก (ใช้เวลา 1 ชม) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเล อยู่ระหว่างเมืองเว้และนครดานัง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) อาหารทะเล – ณ เมืองลังโก

บ่าย เดินทางต่อไปยังเมืองเว้  (ใช้เวลา 1.5 ชม ) ถึงเมืองเว้  นำคณะไหว้พระ เจดีย์เทียนมู่   เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม สร้างขึ้นในสมัยจาม โดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน หลังจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดดองบา และล่องเรือมังกร ชมการแสดงกาเว้ บนเรือแม่น้ำหอม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยศัย ParkView Hotel 4* / Midtown Hotel 4* / White Lotus Hotel 4*

วันที่ 2          เมืองเว้  – เจดีย์เทียนหมู่  –  บานาฮิลล์       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) นำคณะทัวร์ เยี่ยมชม พระราชวังค์ไดนอย ที่ยิ่งใหญ่ของสมัยราชวงค์เหงียนสร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางสู่ นครดานัง (ใช้เวลา 2.5 ช.ม) ระหว่างทาง แวะช้อปปิ้งสินค้าของรัฐบาลเวียดนาม เช่น ผ้าพันคอ หมอน เสื้อผ้า ที่ทำมาจากเยื้อไผ่ และยังมีสินค้าให้เลือกชมอีกมากมาย เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองดานัง

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่นครดานัง เพื่อ ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 

ค่ำ         เช็คอินโรงแรม Mercure Danang French Village Banahills Hotel 4* รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบานาฮิลล์

 

 

วันที่ 3    บานาฮิลล์ – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอาน – ดานัง   

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) ต่อชมวิวและถ่ายรุปใหม่ล่าสุดของบ่าน่าฮิวมือยกสะพานใหญ่อาลังการที่สุดในเวียดนามหรือเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่บ่าน่าฮิว คณะลงจากกระเช้า เพื่อเดินทางสู่นครดานัง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำคณะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเนือก  ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดหลินอึ้ง เสร็จแล้วนำท่านนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหารอาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองฮอยอัน (Hoi An) อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดี ชมพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8)  ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม สำรวจเมืองดานัง หรือ พักผ่อนตามอัธยศัย

Tuyet Son Hotel 4* / Hung Anh Hotel 3* / Phu My An Hotel 4*

 

วันที่ 4     ดานัง - ตลาดห่าน - เชียงใหม่    

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรม

07.00 น.   นำคณะชอปปิ้งของฝาก ณ ตลาดห่าน

08.00 น.  ส่งคณะที่สนามบินดานัง เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ เที่ยวบิน  FD907 DAD – CNX 10.30-12.30 ถึงเชียงใหม่ด้วยสวัสดีภาพและประทับใจ

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. พาสปอร์ตวัคซีน หรือ เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มห้องละ 3,000 บาท

2.ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เวียดนาม (ดานัง)

7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

8.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนาม

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์

2.ค่าทิปมัคคุเทศก์ (หัวหน้าทัวร์ไทย)

3.ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว  

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน

คุณ ช่อลดา บาลสุข 087-174-7301 , 093-143-7667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 456671
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา