รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

เชียงของ - หลวงพระบาง - หลวงน้ำทา - นาเตย - ห้วยทราย  3 คืน 4 วัน (ไปเรือ-กลับรถไฟ) ราคาท่านละ 9500 บาท (สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป)

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1          เชียงของ – ห้วยทราย – ล่องเรือแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง

06.00 น.       รับคณะทัวร์ที่ ด่านสะพานมิตรภาพ เชียงของ

07.30 น.       พาคณะทัวร์เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4

08.00 น.       ลงเรือล่องแม่น้ำโขงด้วยเรือท่องเที่ยวพิเศษ ชมวังปลาบึก เข้าเขตประเทศลาวที่แก่งผาได บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง เต็มไปด้วยภูผา ป่าหินใต้น้ำ สีสันเกาะแก่งต่างๆป่าไม้เขียวขจี ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งโขง การร่อนทอง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การหาปลาแม่น้ำโขง เข้าสู่บ้านปากทา จุดบรรจบระหว่างลำน้ำโขงและน้ำทา ที่ไหลมาจากเมืองหลวงน้ำทา ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้นลง ในแม่น้ำโขงตอนบน

12.00 น.       คณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่บนเรือ 

18.00 น.       นำคณะถึงท่าเรือ ขึ้นฝั่ง เดินทางสู่ที่พัก เช็คอินที่พักโรงแรม สายสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า

19.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 

20.00 น.       หลังรับประทานอาหารเย็น เชิญท่านอิสระในการเที่ยวชม ตลาดค่ำ ถนนคนเดินจะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม นำสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงินเครื่องไม้ สินค้านานาชนิด วางขายบนถนนตั้งแต่หน้าพระราชวัง จนสุดหัวถนน หรือ ท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง รำวง ร่วมเต้นบาสล๊อบ และนกเต็นซิว แบบชาวหลวงพระบาง

วันที่ 2          พระราชวังหลวง - พระธาตุภูสี - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี- หมู่บ้านผานมหัตถกรรม

06.00 น.       ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวเหนียว) ประเพณีดั้งเดิม ของชาวหลวงพระบาง
มีพระสงฆ์หลายร้อย รูปจากวัดในเมืองหลวงพระบาง เดินบิณฑบาตรเป็นแถวยาว ไปตามเส้นทางที่มีประชาชนผู้คนตั้งใจมาทำบุญ ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธา ที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.     นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับลาว ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 เพื่อเป็นวังหลวงที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงในปีพ.ศ. 2519 ชมเครื่องพระแสงทองคำ เครื่องต้นส่วนพระองค์ที่หอด้านหน้า เป็น ที่ประดิษฐานของ พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) ของชาวลาว และยังเป็น ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ตามชื่อของพระบาง (เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองซวง) ชมวัดเชียงทอง (อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมอาณาจักรล้านช้าง) ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้นในราวพ.ศ. 2102 – 2103 ลักษณะเด่น คือ พุทธสีมา รูปดอกบัว ขนาดค่อนข้างใหญ่ปักอยู่โดยรอบ อาคารพุทธสีมา มีป้านลมที่อ่อนช้อยลดหลั่นกัน ตกแต่งด้วยงานประดับกระจกสี ลงบนผนัง อุโบสถ บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านโบราณ เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง และพาคณะเที่ยวชม วัดวิชุนราช (วัดพระธาตุหมากโม) พระพุทธเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงแปลกที่มีรูปทรงคล้ายแตงโมอายุประมาณ 500 ปี วัดเดียวที่สามารถเดินรอบ องค์พระประธานในวิหาร

12:00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

13.00 น.       เที่ยวชมอุทยานน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในหลวง
พระบาง
เพลิดเพลินและสัมผัสสายน้ำตกสีมรกต บรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น เที่ยวชม บ้านผานมหมู่บ้านไทลื้อ เลือกซื้องานหัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นพาคณะเดินทางเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุภูสี นมัสการพระธาตุภูสี พระธาตุมิ่งเมืองของชาวหลวงพระบาง มีบันได 328 ขั้น บนพระธาตุ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ ทัศนีย์ภาพความสวยงามของแม่น้าคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ไหลรอบ เมืองหลวงพระบาง

18:00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  จากนั้นอิสระให้ท่านท่องราตรีหลวงพระบาง

 วันที่ 3         หลวงพระบาง - สถานีรถไฟความเร็วสูง - อุดมไชย - สถานีนาเตย

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.       เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่สถานีนาเตย

10.00 น.       ผ่านแขวงอุดมไชย-ประตูสู่เวียดนามเหนือ-ซาปา

11.30 น.       ถึงสถานีนาเตย นำคณะเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงน้ำทา

12.00 น.       พาคณะทัวร์ไปรับประทานอาหารกลางวัน  เสร็จแล้วเดินทางต่อมายังเมืองหลวงน้ำทา พาคณะทัวร์ไปนมัสการ วัดพระธาตุหลวงน้ำทา

17.00 น.       เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เข้าโรงแรมที่พัก

18.00 น.       พาคณะทัวร์ไปรับประทานอาหารเย็น 

20.00 น.       นำคณะชมตลาดมืด ซื้อของฝากตามอัธยาศัย และกลับมาพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่ 4          ตลาดเช้าเมืองหลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.       ออกเดินทางไปชมตลาดเช้าเมืองหลวงน้ำทา แวะซื้อของฝาก อาหารป่าบ้านน้ำเงิน

11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารคำม่วน 

12.30 น.       พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับ ห้วยทราย

15.00 น.       ถึงห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เดินทางกลับสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวเชียงของ โดยสวัสดิภาพ

รายการนี้รวม

1.      ค่าเรือนำเที่ยว

2.      ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง

3.      ค่ารถตู้ – บริการนำเที่ยว

4.      ค่าโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 คน (พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ต่อท่าน)

5.      ค่าอาหารรวม 10 มื้อ ตามรายการ

6.      ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.      ค่าบายศรีสู่ขวัญ

9.      ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

รายการนี้ไม่รวม

1.     ค่าข้าวเหนียวใส่บาตร

     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์

2.      ค่าภาษีต่างๆ ถ้ามี

3.      ค่าวีซ่า กรณีเป็นชาวต่างชาติ

4.   ค่าทิปมัคคุเทศก์-พนักงานขับรถ-เรือ-หัวหน้าทัวร์ 200 บาท/ท่าน (ตลอดทริป)

เอกสารประกอบการเดินทาง

1.      พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

3.      ถ่ายสำเนาพาสปอร์ต และสำเนาเอกสารวัคซีน อย่างละ 1 ชุด ส่งให้บริษัท

4.      วันเดินทางอย่าลืมนำพาสปอร์ต ตัวจริงมาด้วย 

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน
3. กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และ
ค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
ผู้ประสานงาน
 
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005
คุณ ช่อลดา บาลสุข 087-174-7301 , 093-143-7667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ
รายการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476669
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา