รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

เชียงราย เชียงของ ปากแบ่ง หลวงพระบาง พระราชวังหลวง ทริปพิเศษนี้ 3 คืน 4 วัน (ไปเรือ-กลับเรือ) ราคาท่านละ 8500 บาท (สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป)


วันที่ 1 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง

06.00 น.          ต้อนรับคณะที่ หน้าด่านสะพานมิตรภาพ เชียงของ

07.30 น.          นำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย

08.00 น.          ลงเรือล่องแม่น้ำโขงด้วยเรือท่องเที่ยวพิเศษ ชมวังปลาบึก เข้าเขตประเทศลาวที่แก่งผาได บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง เต็มไปด้วยภูผา ป่าหินใต้น้ำ สีสันเกาะแก่งต่างๆป่าไม้เขียวขจี ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งโขง การร่อนทอง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การหาปลาแม่น้ำโขง เข้าสู่บ้านปากทา จุดบรรจบระหว่างลำน้ำโขงและน้ำทา ที่ไหลมาจากเมืองหลวงน้ำทา ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้นลง ในแม่น้ำโขงตอนบน

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือที่บ้านปากแบ่งเป็นด่านตรวจด่านที่สอง(มื้อที่1)

18.00 น.          นำคณะถึงท่าเรือ นั่งรถตู้เข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองหลวงพระบาง ในอดีตเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างที่มี ประวัติศาสตร์ยาวนาน เกือบ 200 ปี เดิมชื่อว่า ศรีสัตนาคนคนหุตมะราชธานีเจริญรุ่งเรืองมาก ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบัน เป็นแขวงหลวงพระบาง 1 ใน17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ตอนเหนือของประเทศ

19.00 น.          นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.          หลังรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) เชิญท่านอิสระในการเที่ยวชม ตลาดค่ำ ถนนคนเดินจะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม นาสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงินเครื่องไม้ สินค้านานาชนิด วางขายบนถนนตั้งแต่หน้าพระราชวัง จนสุดหัวถนน หรือ ท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง รำวง ร่วมเต้นบาสล๊อบ และนกเต็นซิว แบบชาวหลวงพระบาง

วันที่ 2 พระราชวังหลวง พระธาตุภูสี วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางซี หมู่บ้านผานมหัตถกรรม
06.00 น.          ร่วมทำบุญตักบาตร ( ข้าวเหนียว ) ประเพณีดั้งเดิม ของชาวหลวงพระบาง มีพระสงฆ์หลายร้อย รูปจากวัดในเมืองหลวงพระบาง เดินบิณฑบาตรเป็นแถวยาว ไปตามเส้นทางที่มีประชาชนผู้คนตั้งใจมาทำบุญ ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธา ที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง (ตักบาทข้าวเหนียวคณะทัวร์จ่ายเอง)

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก(มื้อที่3)

08.00 น.          นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับลาว ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 เพื่อเป็นวังหลวงที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงในปีพ.ศ. 2519 ชมเครื่องพระแสงทองคำ เครื่องต้นส่วนพระองค์ที่หอด้านหน้า เป็น ที่ประดิษฐานของ พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) ของชาวลาว และยังเป็น ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ตามชื่อของพระบาง (เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองซวง) ชมวัดเชียงทอง (อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมอาณาจักรล้านช้าง) ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้นในราวพ.ศ. 21022103 ลักษณะเด่น คือ พุทธสีมา รูปดอกบัว ขนาดค่อนข้างใหญ่ปักอยู่โดยรอบ อาคารพุทธสีมา มีป้านลมที่อ่อนช้อยลดหลั่นกัน ตกแต่งด้วยงานประดับกระจกสี ลงบนผนัง อุโบสถ บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านโบราณ เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง และพาคณะเที่ยวชม วัดวิชุนราช (วัดพระธาตุหมากโม) พระพุทธเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงแปลกที่มีรูปทรงคล้าย แตงโม อายุประมาณ 500 ปี วัดเดียวที่สามารถเดินรอบ องค์พระประธานในวิหาร

11:00 น.          นำคณะเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวางซี

12:00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4)

13.00 น.          เที่ยวชมอุทยานน้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุด ในหลวงพระบาง เพลิดเพลินและสัมผัสสายน้ำตกสีมรกต บรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น เที่ยวชม บ้านผานมหมู่บ้านไทลื้อ เลือกซื้องานหัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นพาคณะเดินทางเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุภู สี นมัสการพระธาตุภูสี พระธาตุมิ่งเมืองของชาวหลวงพระบาง มีบันได 328 ขั้น บนพระธาตุ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ ทัศนีย์ภาพความสวยงามของแม่น้าคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ไหลรอบ เมืองหลวงพระบาง

18:00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นอิสระให้ท่านท่องราตรีหลวงพระบาง(มื้อที่5)

วันที่ 3 หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ปากแบ่ง

07.00น  อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่6) ขึ้นเรือจากหลวงพระบางมุ่งหน้าไปยังปากแบ่ง แวะชมถ้ำติ่งแห่งเมืองปากอู เป็นถ้ำศักดิสิทธิ์ และมีพระพุทธรูปมาก ถึง 4.000 องค์ประทับอยู่ที่นี้ ซึ่งชาวเมืองหลวงพระบางสักการบูชา อาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่7)

17.00น  ถึงเมืองปากแบ่งเข้าที่พัก เมืองปากแบ่งเป็นเมืองพักระหว่างทาง  รับประทานอาหานเย็น (มื้อที่8) 
เดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 ปากแบ่ง ห้วยทราย เชียงของ

07.30น  อาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่9) ออกเดินทางกลับสู่ห้วยทราย อาหารเที่ยงบนเรือ.(มื้อที่10)

16.30น  ถึงท่าเรือห้วยทรายนั่งรถกลับไปด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง แจ้งหนังสือเดินทาง เพี่อกลับสู่ประเทศไทย.

ราคานี้รวม  

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พัก 1 ห้อง (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)

2. ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ

5. ค่าทิปไกด์ลาว หัวหน้าทัวร์ไทย คนขับรถ-ขับเรือ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่ามินิบาร์

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

3. ค่าตักบาตรข้าวเหนียว

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือในรายการ

5. ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR (ถ้ามี)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1. ยารักษาโรคประจำตัว

2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. ถ่ายสำเนาเอกสารส่งมาให้บริษัท ก่อนวันเดินทาง 20 วัน

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

 

1.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

2.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

3.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

4.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเหตุ

รายการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476680
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา