รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 วันที่ 1  เชียงใหม่ – ดานัง -  เมืองเว้ – พระราชวังค์ไดนอย – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

 

05.30           คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ สำหรับจุดนัดหมายทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ก่อนวันเดินทาง 7 วัน ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

06.30           นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย

08.05           นำคณะทัวร์เหินฟ้า สู่ สนามบินดานัง

10.00           ถึงสนามบินดานัง นำคณะทัวร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำคณะทัวร์ เดินทางสู่เมืองลังโก (ใช้เวลา 1 ชม) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเล อยู่ระหว่างเมืองเว้และนครดานัง

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) อาหารทะเล – ณ เมืองลังโก

บ่าย            เดินทางต่อไปยังเมืองเว้  (ใช้เวลา 1.5 ชม ) ถึงเมืองเว้  นำคณะไหว้พระ เจดีย์เทียนมู่   เยี่ยมชม พระราชวังค์ไดนอย ที่ยิ่งใหญ่ของสมัยราชวงค์เหงียนต่อไปด้วยกับการ ชอปปิ้งของฝาก ณ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร ชมการแสดงกาเว้ บนเรือแม่น้ำหอม

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยศัย

 

 

วันที่ 2         เมืองเว้ – ดานัง – หมู่บ้านหินอ่อน – วัดหลินอึ้ง – เรือกระด้ง - ฮอยอาน

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)คณะทัวร์เดินทางสู่ นครดานัง (ใช้เวลา 2.5 ช.ม)
ระหว่างทาง แวะช้อปปิ้งสินค้าของรัฐบาลเวียดนาม เช่น ผ้าพันคอ หมอน เสื้อผ้า ที่ทำมาจากเยื้อไผ่ และยังมีสินค้าให้เลือกชมอีกมากมาย เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองดานัง

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำคณะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเนือก  ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดหลินอึ้ง และ นั่งเรือกระด้ง คณะเยี่ยมชมต่อเมืองโบราณฮอยอาน ชมสะพานญิ่ปุ่น สมาคมชาวจีนกวางตุ้ง
บ้านโบราณฮอยอาน และชอปปิ้งของฝาก ของที่ละลึก กระเป๋าเดินทาง โคมไฟ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                กลับสู่นครดานัง รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)  ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 3          ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมังกร – สะพานความรัก – ทะเลมิเค

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) คณะ ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) บุฟเฟ่ต์ นานาชาติบนยอดเขาบานาฮิลล์

บ่าย          นำคณะเที่ยวชม สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร และทะเลมิเค ที่สวยที่สุดในดานัง

ค่ำ                เช็คอินโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่ 4          ดานัง – เชียงใหม่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรม

07.30            ส่งคณะทัวร์ที่สนามบินดานัง เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่

12.25            คณะทัวร์ ถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ เชียงใหม่-เวียดนาม, เวียดนาม-เชียงใหม่
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ
4.ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ
5.ค่ารถรับส่งไปสนามบินเชียงใหม่

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3. กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 
15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และ
ค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 408537
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา