รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 1        นัดหมายที่ อ.เชียงของ รับหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว

08.00 น.       พาคณะทำพิธีการข้ามแดนและนำรถข้ามฝั่งที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มายังเขตห้วยทราย

10.00 น.       พาคณะเดินทางจากห้วยทราย เดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองหลวงน้ำทา เสร็จแล้วเดินทางต่อ

15.00 น.       ถึง บ่อเต็น นำท่านเข้าที่พัก     

17.00 น.       พาคณะรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2        บ่อเต็น – เชียงรุ้ง – ผู่เอ๋อ – ไร่ชาผู่เอ๋อ /280 ก.ม. พักผู่เอ๋อ

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.       พาคณะเดินทางไปยังด่านบ่อเต็น เพื่อตรวจเอกสารพารถข้ามแดน

09.30 น.       พาคณะเดินทางต่อไปถึงเมืองหล้า

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปถึงเมืองผู่เอ๋อ ชมไร่ชาผู่เอ๋อ

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำคณะเข้าที่พัก โรงแรมผู่เอ๋อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3        ผู่เอ๋อ – คุนหมิง /ทางด่วน 650 ก.ม. พักคุนหมิง

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นพาคณะออกเดินทางจากเมืองผู่เอ๋อ มุ่งหน้าไปสู่เมืองคุนหมิง ระหว่างทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่าน สะพานแขวน “หงเหอ” ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก ความสูงเท่าตึก 61 ชั้น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร เสร็จแล้วเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชมภูเขาซีซาน เที่ยวชมประตูมังกร เสร็จแล้ว พาคณะทัวร์เดินทางต่อ

17.00 น.       ถึงอำเภอ ยี่เหลียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.30 น.       นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4        เมืองโบราณก่วนตู้ – อุทยานป่าหิน – คุนหมิง/ รถทัวร์เล็ก พักคุนหมิง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.       นำท่านชมเมืองโบราณก่วนตู้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ ที่ชาวจีนใช้ในการพักผ่อน ในบรรยากาศแบบย้อนยุค

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วพาคณะเดินทางเที่ยวชม อุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพาคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5        คุนหมิง – พานจื่อฮวา/ 330 ก.ม พักพานจื่อฮวา

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำคณะทัวร์เดินทางต่อไปจนถึงเมืองพานจื่อฮวา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล เสฉวน ก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อปี 2508 เป็นเมืองชายแดนระหว่างมณฑลเสฉวน และมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากนครเฉิงตู 507 กม. และห่างจากนครคุนหมิงเพียง 199 กม.

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้ว ชมทัศนียภาพของเมือง พานจื่อฮวา

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำคณะเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6        พานจื่อฮวา – ซีซัง/ 230 ก.ม. พักซีซัง

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.       พาคณะเข้าชม ศูนย์ส่งดาวเทียมซีซัง

12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้ว พาคณะทัวร์เที่ยวชม บรรยากาศของชนเผ่าและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชั้นเลิศ เนื่องจากเมืองซีซังตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลในระดับสูงและมีมวลอากาศน้อย จึงทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7        ซีชาง – คางติ้ง/ 340 ก.ม. พักคางติ้ง

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.       พาคณะเดินทางไปชมภูมิทัศน์ของเมืองคางติ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกของแคว้นปกครองตนเอง ชนชาติทิเบต มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ภูมิประเทศของอำเภอคางติ้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่กึ่งกลางระหว่างชายขอบ ด้านตะวันตกของแอ่งกะทะเสฉวนกับที่ราบสูงชิงห่าย- ทิเบต เป็นชัยภูมิลักษณะช่องทางแบบคอดกิ่วของทางหลวงเสฉวน-ทิเบต ในสมัยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าของพื้นที่แถบภูเขารอบข้างมณฑลเสฉวน ยูนนาน ชิงห่าย ทิเบต เป็นประตูเข้าสู่ทิเบตและเชื่อมกับภูมิภาคชาวฮั่นของเสฉวน คางติ้งมีลักษณะภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน ภูเจอ- ตอซานของเทือกเขาหิมะได้แบ่งเขตอำเภอ ออกเป็นสองส่วนคือ ฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภูมิลักษณ์ภูมิอากาศ วิถีการผลิตและวัฒนธรรมประเพณีมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทางฝั่งตะวันออกจะเป็นภูเขาสูงเหวลึก ภูมิอากาศแบบกึ่งโซนร้อนมีต้นไม้เขียวชอุ่ม ไม้ดอกสดใส ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ส่วนทางฝั่งตะวันตกมีภูมิลักษณ์ ภูเขาเป็นภูมิอากาศแผ่นดินใหญ่ แบบที่ราบสูง 

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วเดินทางเข้าตัวเมืองคางติ้ง

16.00 น.       ถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8        คางติ้ง – ซินตูเฉียวอุทยานมูเก๋อซิ่ว / 190 ก.ม. พัก ซินตูเฉียว

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เสร็จแล้วเดินทางสู่เมือง ซินตูเฉียว ระยะทาง 190 ก.ม. ระหว่างทางและชม "อุทยานมูเก๋อซิ่ว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วพาคณะเดินทางต่อไปในเมือง ซินตูเฉียว เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคางติ้ง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 83 กิโลเมตร ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมาย ปลายทางของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคนใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง

17.00 น.       ถึงตัวเมืองซินตูเฉียว รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพาคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 9        ซินตูเฉียว – ย่าติง / 420 ก.ม. พัก ย่าติง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ออกเดินทางไปยังเมือง ย่าติง ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่ง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ออกเดินทางไปจนถึงเมืองย่าติง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 10      อุทยานย่าติง / รถอุทยาน พัก ย่าติง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางไปชมอุทยานย่าติง ชมความงามของทุ่งหญ้า หล่อหยง ทุ่งหญ้าผืนใหญ่ มีสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาหิมะ ซึ่งจะมีความงามแตกต่างกันตามฤดูกาล

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางย้อนกลับทางเดิม

18.00 น.       ถึงเมืองย่าติง รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 11      ย่าติง – แชงกรีล่า / 240 ก.ม. พัก แชงกรีล่า

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.       นำคณะทัวร์ออกเดินทางไปยัง เมืองแชงกรีล่า ระยะทาง 240 ก.ม. แชงกรีล่าหรือเดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน อยู่ห่างจากลี่เจียง 200 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าของชาวธิเบต ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้คำนิยามกับที่นี้ว่า สวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วนำคณะเดินทางต่อ

18.00 น.       ถึงเมืองแชงกรีล่า เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 12      แชงกรีล่า – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง / 190 ก.ม. พัก ลี่เจียง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.       นำชมทัศนีภาพเมือง ลี่เจียง เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซี อยู่ในสังคม ที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ที่เมืองลี่เจียง ถ้าท้องฟ้าแจ่มใส จะมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยก ทั้ง 13 ยอด

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.       พาคณะเดินทางไปชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียงอายุมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ อาคารไม้แบบโบราณ ต้นหลิวริมธาร ที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำไหลไปมาตามสายลม ที่ไหลผ่านบ้านเรือนแต่ละหลังเพื่อประโยชน์ใช้สอย ดังนั้นใน ค.ศ.1987 ลี่เจียงจึงถูกยงย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร ยูเนสโก

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 13      ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์IMPRESSION LIJIANG / พักลี่เจียง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้างเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วยสำหรับท่านที่มีโรคประจาตัวไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.       นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้ / นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน้ำพุศักด์ิสิทธ์ิของเผ่าน่าซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ เสร็จแล้วนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 14      ลี่เจียง – ฉู่สง / 350 ก.ม. พัก ฉู่สง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยังเมือง ฉู่สง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติ หยี เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงผลิตผ้าใหมและบุหรี่ 

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อจนถึงเมือง ฉู่สง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 15      ฉู่สง – เชียงรุ้ง / ทางด่วน 650 ก.ม. พัก เชียงรุ้ง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.       พาคณะเดินทางจากเมืองฉู่สง มายัง สิบสองปันนา (Xishuanbanna Region) หรือ ตามภาษาจีนกลาง อ่านว่า ซีซวงบ่านนา อยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ใกล้เขตพรมแดนพม่าและลาว กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นชาวไต หรือ ไท (Dai) รองลงมาคือ ฮั่น ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอี๋หุยจ้วง และชนภูเขาเชื้อสายต่างๆ หลายปีที่ผ่านมา สิบสองปันนากลายเป็น "ประเทศไทยฉบับย่อ" ของเมืองจีน  

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

18.30 น.       ถึงเชียงรุ้ง รับประทานอาหารค่ำ เสร็จแล้วนำคณะเที่ยวชมถนนคนเดินเมืองใหม่เก้าจอม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืออาหารไทลื้อต่างๆหลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 16      เชียงรุ้ง – ด่านบ่อหาญ – เวียงพูคา / 180 ก.ม. พัก เวียงพูคา

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วนำคณะเดินทางไปยังด่านบ่อหาญโดยใช้ ทางด่วนพิเศษ ใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง (180 กิโลเมตร)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อำเภอเมืองหล้า (อำเภอเมืองหล้าห่างจากด่านบ่อหาญ 50 กิโลเมตร) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ด่านบ่อหาญ นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนเพื่อข้ามฝั่งสู่ประเทศลาว

15.00 น.       ออกเดินทางไปยัง อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา

17.00 น.       ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 17      เวียงพูคา – เชียงของ / 121 ก.ม.

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

12.00 น.       ถึงด่านห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดน เพื่อข้ามเข้าสู่ประเทศไทย

13.00 น.       ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 408550
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา