รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 087-1747301- 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 

กำหนดการเดินทาง รับสนามบินเชียงรายหรือเชียงใหม่40 ท่านขึ้นไป  (ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบิน)
  • ท่านละ 8,900บาท โรงแรม 3 ดาว (STARWAY ชื่อจีนชิงเฉิน)

ตารางการบิน 

เชียงราย - สิบสองปันนา

DR5358

19.10 - 20.30

วันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันเสาร์

สิบสองปันนา - เชียงราย

DR5357

16.30 - 17.50

เชียงใหม่ - สิบสองปันนา

DR5360

19.10 - 20.30

วันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์/วันอาทิตย์

สิบสองปันนา - เชียงใหม่

DR5359

16.30 - 17.50

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) - สิบสองปันนา

 

17.00 น.       คณะทัวร์พร้อมกันที่ สนามบินเชียงรายหรือเชียงใหม่ ทำการตรวจสัมภาระ
และเช็คอินที่เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines

19.10 น.       นำคณะทัวร์เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna Gasa Airport) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

20.30 น.       ถึงสนามบินนานาชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna Gasa Airport)  นำคณะทัวร์ดำเนินการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

21.00 น.       นำคณะทัวร์เที่ยวชมถนนคนเดินเมืองใหม่เก้าจอม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืออาหารไทลื้อต่างๆเช่น ปิ้งย่างหมาล่า (หมาล่า เป็นภาษาจีน แปลว่า เผ็ดชา, หมา แปลว่า ชา ส่วนคำว่า ล่า แปลว่าเผ็ด)

22.00 น.       นำท่านเข้าที่พักโรงแรม STARWAY พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2 เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา - วัดหลวงไทลื้อ – สวนนกยูง - ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา

 

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)ที่โรงแรมนำคณะทัวร์นั่งรถไฟฟ้า เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่2)

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง หลังจากนั้นนาท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็นแบบชาวไทลื้อ(มื้อที่3) เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พักโรงแรมสิบสองปันนา

 

 

วันที่ 3 เชียงรุ้ง - บ้านโบราณไทลื้อ – หมู่บ้านบ้านหัวนา – วัดป่าเจ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา - สนามบินนานาชาติสิบสองปันนา

 

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)ที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดเช้า ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองและเป็นตลาดที่สะอาดที่สุด เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปนมัสการวัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสิบสองปันนา

12.00 น.       รับประทานอาหารขันโตก แบบไทลื้อ(มื้อที่5)

13.00 น.       พาคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ประเทศจีน เสร็จแล้วพาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมของโบราณอันล้ำค่า และยุคสมัยของเมืองสิบสองปันนา

14.30 น.       นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna Gasa Airport) ทำการตรวจเช็คสัมภาระและนำคณะทัวร์เช็คอินกับสายการบิน Ruili Airlines

16.30 น.       นำคณะทัวร์เหินฟ้ากลับสู่ เชียงรายหรือเชียงใหม่ โดยสายการบิน Ruili Airlines ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 20 นาที

17.50 น.       ถึงสนามบินเชียงรายหรือเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก  (ห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(เชียงรายหรือเชียงใหม่-สิบสองปันนา)(สิบสองปันนา-เชียงรายหรือเชียงใหม่)
3.ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 1 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
4.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
5.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
6.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
9.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน
2.ค่าซักรีด และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 
6.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 

 

 ผู้ประสานงาน

 
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 087-1747301- 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 212849
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018-2019 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา