รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 

กำหนดการเดินทาง รับสนามบินเชียงรายหรือเชียงใหม่  (ราคาสำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
  • ท่านละ 8,900บาท โรงแรม 3 ดาว (STARWAY ชื่อจีนชิงเฉิน)
  • ท่านละ 9,900 บาท โรงแรม 4 ดาว
     

ตารางการบิน(เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เชียงราย - สิบสองปันนา

DR5358

11.40 - 14.00(เวลาจีน)

วันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันเสาร์

สิบสองปันนา - เชียงราย

DR5357

11.40 - 12.00(เวลาไทย)

เชียงใหม่ - สิบสองปันนา

DR5360

10.50 - 13.10(เวลาจีน)

วันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์/วันอาทิตย์

สิบสองปันนา - เชียงใหม่

DR5359

09.40 - 10.00(เวลาไทย)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) – สิบสองปันนา – บ้านโบราณไทลื้อ - หมู่บ้านบ้านหัวนา – ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร - สิบสองปันนา - เมืองใหม่เก้าจอม  

 

09.40 น.      คณะทัวร์พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ทำการตรวจสัมภาระ และเช็คอินที่เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับ

11.40 น.       นำคณะทัวร์เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna Gasa Airport) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

13.00 น.     ถึงสนามบินนานาชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna Gasa Airport) นำคณะทัวร์ดำเนินการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

14.30 น.       พาคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในสิบสองปันนา เดินชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ และศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การทอผ้า การเขียนอักษรไทลื้อ การทำกระดาษสา เป็นต้น

15.30 น.       หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา เป็นศูนย์วิจัยยาสมุนไพรของชาวไทลื้อ ซึ่งในสมัยโบราณชาวไทลื้อจะใช้วิธีรักษาโรคต่างๆโดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากป่าดงดิบ สมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของที่นี้คือ ต้นเลือดมังกร

16.30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมืองเก้าจอม (มื้อที่2)

17.30 น.       นำคณะทัวร์เที่ยวชมถนนคนเดินเมืองใหม่เก้าจอม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืออาหารไทลื้อต่างๆเช่น ปิ้งย่างหมาล่า (หมาล่า เป็นภาษาจีน แปลว่า เผ็ดชา, หมา แปลว่า ชา ส่วนคำว่า ล่า แปลว่าเผ็ด)

19.00 น.       นำท่านเข้าที่พักโรงแรม STARWAY พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยูง – วัดป่าเจ – พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา – โชว์พาราณสี

 

 06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่3)ที่โรงแรมนำคณะทัวร์นั่งรถไฟฟ้า เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่4)

13.00 น.  เสร็จแล้วนำท่าน นมัสการ วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสิบสองปันนา และยังเป็น วิทยาลัยสงฆ์หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยป่าเจ

15.00 น.  พาคณะทัวร์ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมของโบราณอันล้ำค่า และยุคสมัยของเมืองสิบสองปันนา ไม่ว่าจะเป็น ชุดพื้นเมืองแต่ละชนเผ่า วิถีชีวิต และประเพณีต่างๆ

17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นแบบชาวไทลื้อ(มื้อที่5) เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 เชียงรุ้ง – สนามบินนานาชาติสิบสองปันนา – สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย)

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่6)ที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสิบสองปันนา ทำการตรวจสัมภาระ และเช็คอินที่เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines

11.40 น.   นำคณะทัวร์เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) ใช้เวลาเดินทางประมาณ   1 ชั่วโมง 20 นาที

13.00 น.       ถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) โดยสวัสดิภาพ(จะถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย)ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย คือ 12.00 น.)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(เชียงรายหรือเชียงใหม่-สิบสองปันนา)(สิบสองปันนา-เชียงรายหรือเชียงใหม่)
3.ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 1 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
4.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
5.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
6.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน
2.ค่าซักรีด และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 

 

 ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 408540
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา