รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง

 

06.00 น.     ต้อนรับคณะที่ โรงแรมศักดิ์ทองแกรนด์ เชียงของ

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 น.  นำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย

08.00 น.    ลงเรือล่องแม่น้ำโขงด้วยเรือท่องเที่ยวพิเศษ ชมวังปลาบึก เข้าเขตประเทศลาวที่แก่งผาได บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง เต็มไปด้วยภูผา ป่าหินใต้น้ำ สีสันเกาะแก่งต่างๆป่าไม้เขียวขจี ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งโขง การร่อนทอง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การหาปลาแม่น้ำโขง เข้าสู่บ้านปากทา จุดบรรจบระหว่างลำน้ำโขงและน้ำทา ที่ไหลมาจากเมืองหลวงน้ำทา ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้นลง ในแม่น้ำโขงตอนบน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือที่บ้านปากแบ่งเป็นด่านตรวจด่านที่สอง 

18.00 น.    นำคณะถึงท่าเรือ นั่งรถตู้เข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองหลวงพระบาง ในอดีตเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างที่มี ประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 200 ปี เดิมชื่อว่าศรีสัตนาคนคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมาก ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบัน เป็นแขวงหลวงพระบาง 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ตอนเหนือของประเทศ

19.00 น.     นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.   หลังรับประทานอาหารเย็น เชิญท่านอิสระในการเที่ยวชม ตลาดค่ำ ถนนคนเดินจะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม นาสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงินเครื่องไม้ สินค้านานาชนิด วางขายบนถนนตั้งแต่หน้าพระราชวัง จนสุดหัวถนน หรือ ท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง รำวง ร่วมเต้นบาสล๊อบ และนกเต็นซิว แบบชาวหลวงพระบาง

 

วันที่ 2 พระราชวังหลวง – พระธาตุภูสี – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางซี – หมู่บ้านผานมหัตถกรรม

06.00 น.    ร่วมทำบุญตักบาตร ( ข้าวเหนียว ) ประเพณีดั้งเดิม ของชาวหลวงพระบาง มีพระสงฆ์หลายร้อย รูปจากวัดในเมืองหลวงพระบาง เดินบิณฑบาตรเป็นแถวยาว ไปตามเส้นทางที่มีประชาชนผู้คนตั้งใจมาทำบุญ ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธา ที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง (ตักบาทข้าวเหนียวคณะทัวร์จ่ายเอง)

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับลาว ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 เพื่อเป็นวังหลวงที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงในปีพ.ศ. 2519 ชมเครื่องพระแสงทองคำ เครื่องต้นส่วนพระองค์ที่หอด้านหน้า เป็น ที่ประดิษฐานของ พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) ของชาวลาว และยังเป็น ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ตามชื่อของพระบาง (เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองซวง) ชมวัดเชียงทอง (อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมอาณาจักรล้านช้าง) ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้นในราวพ.ศ. 21022103 ลักษณะเด่น คือ พุทธสีมา รูปดอกบัว ขนาดค่อนข้างใหญ่ปักอยู่โดยรอบ อาคารพุทธสีมา มีป้านลมที่อ่อนช้อยลดหลั่นกัน ตกแต่งด้วยงานประดับกระจกสี ลงบนผนัง อุโบสถ บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านโบราณ เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง และพาคณะเที่ยวชม วัดวิชุนราช (วัดพระธาตุหมากโม) พระพุทธเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงแปลกที่มีรูปทรงคล้าย แตงโม อายุประมาณ
500 ปี วัดเดียวที่สามารถเดินรอบ องค์พระประธานในวิหาร

11:00 น.     นำคณะเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวางซี

12:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    เที่ยวชมอุทยานน้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุด ในหลวงพระบาง เพลิดเพลินและสัมผัสสายน้ำตกสีมรกต บรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น เที่ยวชม บ้านผานมหมู่บ้านไทลื้อ เลือกซื้องานหัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นพาคณะเดินทางเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุภู สี นมัสการพระธาตุภูสี พระธาตุมิ่งเมืองของชาวหลวงพระบาง มีบันได 328 ขั้น บนพระธาตุ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ ทัศนีย์ภาพความสวยงามของแม่น้าคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ไหลรอบ เมืองหลวงพระบาง

18:00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เสร็จแล้วนำท่านทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของประเทศลาว จากนั้นอิสระให้ท่านท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง

 

วันที่ 3 หลวงพระบาง – อุดมไชย – หลวงน้ำทา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทาง

08:00 น.     นั่งรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่หลวงน้ำทา

12:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แขวงอุดมไชย

13.00 น.    ออกเดินทางตามเส้นทาง หลวงพระบาง - อุดมไชย เดินทางเลียบแม่น้ำอู ระหว่างการเดินทาง ชมความงาม ของภูเขา น้อยใหญ่ ตลอดการเดินทาง

18:30 น.    นำคณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา

19:00 น.    เข้าพักและทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมราตรีเมืองหลวงน้ำทา 

 

วันที่ 4 หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ

06:00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปยังตลาดเช้าที่หลวงน้ำทา

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้วยทรายหลังจากนั้นแวะโครงการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจบริเวณเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

13.00 น.    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

16.00 น. ถึงเมืองห้วยทราย ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ต่อท่าน)

2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามโปรแกรม

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ

4.ค่าเรือท่องเที่ยว ห้วยทราย – หลวงพระบาง

5.ค่ารถตู้นำเที่ยว หลวงพระบาง – อุดมไชย

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

7.มัคคุเทศก์ลาว

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์-พนักงานขับรถ-เรือ-หัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน (ค่าทิปจ่ายก่อนเดินทาง 1 วัน)

2.ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ (เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอร์, เหล้า, เบียร์)

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์

4.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3. กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 
15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4. กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเหตุ
รายการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศลาว แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 408551
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา