รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 087-1747301- 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 กำหนดการเดินทาง 

 

 

วันแรกของการเดินทาง  เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านอาหารริมน้ำ(อำเภอเชียงของ) หลังจากนั้นพาคณะเดินทางไปด่านเชียงของมิตรภาพไทย-ลาว     

08.00 น.       ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาวเดินทางสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว)จากนั้นเดินทางตามถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง กรุงเทพฯ (R3A) ผ่านเมืองหลวงน้ำทา

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เรือนลาว ที่หลวงน้ำทา

13.00 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน สู่ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง เมืองหลวงของแคว้น สิบสองปันนา (มาถึงเมืองหล้าแล้วต้องไปตรวจสะภาพรถที่ขนส่งเมืองหล้า)

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 ที่พัก: เมืองหล้า PENG JI Hotel (ระดับ 3 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง เมืองหล้า-หมู่บ้านไทลื้อกาหลั่นป้า-เมืองใหม่ 9 จาม-ถนนคนเดินเชียงรุ่ง  

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านไปเที่ยวหมู่บ้านไทลื้อกาหลั่นป้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อไว้เยี่ยมชมหมู่บ้านการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้และนำท่านมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.       นำท่านถ่ายรูปและเที่ยวชมเมืองใหม่ 9 จอม

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20.00 น.       พอรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเมืองเชียงรุ่ง สามารถให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย


 
ที่พัก: HUI XIANG Hotel  (ระดับ 3 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์อลังการพาราณสี

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สวนป่าดงดิบนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆอาทิโชว์การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อเที่ยวชมผืนป่าแห่งสิบสองปันนาชมโชว์ปล่อยฝูงนกยูง โชว์เครื่องดนตรีชนกลุ่มน้อยต่างฯ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านชมและนมัสการวัดหลวงเมืองลื้อซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายปี2550เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนภายในวัดบรรยายถึงศาสนาพุทธโดยใช้รูปปั้นและภาพวาดเป็นสื่อการสอนพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมชมด้านบนจะเห็นวิวของตัวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจนพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(อาหารไทยลื้อ)

20.00 น.       นำท่านชมการแสดงชุดอลังการซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนาซึ่งเปรียบเสมือน
เมืองของพระพุทธเจ้า คือ โชว์เมืองพาราณสี

ที่พัก: HUI XIANG Hotel  (ระดับ 3 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เชียงรุ่ง-ผู๋เอ๋อ-โม่เจียง-สะพานสูงสุดในโลก-ยี่ซี-คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งสู่เมืองคุนหมิงท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางและ
วิถีชีวิตของชาวจีนชนบทเรื่อยไปจนถึงเมืองคุนหมิง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่เมือง โม่เจียง

13.00 น.       ผ่านสะพาน หงเหอ ซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก(สูงจากบนแม่น้ำ 185 เมตร)

17.00 น.       ถึงเมืองคุนหมิง

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก: JIN HUA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 วันที่ห้า      ถ้ำจิ๋วเซียง-อุทยานป่าหิน-คุนหมิง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ซึ่งอยู่ห่างจากตังเมืองคุนหมิงประมาณ96กิโลเมตรภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายในเช่นถ้ำช้างเผือกถ้ำค้างคาววังเทพธิดาฯลฯซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำเบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้างอีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่ง ท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกลอนที่ว่า บนหินชมป่าหิน ใต้หินชมจิ๋วเซียง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดารซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลและต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: JIN HUA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก      ภูเขาซีซาน-ประตูมังกร-ตลาดขายส่งโหลวซือวาน  

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางมุ่งสู่อุทยานภูเขาซีซานซึ่งมีชื่อว่าอุทยานนางงามนอนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
ทะเลสาบเตียนฉือที่มีระลอกเกลียวคลื่นอันสวยงามเมื่อมีลมพัดโชยมานำท่านเยี่ยมชมวัดจีนในลัทธิเต๋าบนไหล่เขาซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของมนุษยชาติอย่างแท้จริงนำท่านเดินผ่านประตูมังกรซึ่งเชื่อถือและเล่าลือกันว่าเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลตามความเชื่อถือของชาวจีนในสมัยโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดที่เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีโชคลาภวาสนาตลอดกาล

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.       นำท่านไปช๊อปปิ้งตลาดขายส่งโหลวซือวานตามอัธยาศัยซึ่งท่านจะได้ ช๊อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น เสี้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และของที่ระลึก

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ สุกี้เห็ด


 
ที่พัก: Jin Jiang Hotel (King World) ตึก B ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งสู่เมืองสิบสองปันนา เมืองหล้า

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.       ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางและวิถีชีวิตของชาวจีนชนบท ไปจนถึงเมืองหล้า

  18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 (ที่พัก: เมืองหล้า PENG JI Hotel ระดับ 3 ดาว หรึอเทียบเท่า)

 

วันที่แปด    เมืองหล้า-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา- เชียงของ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางมุ่งสู่ด่านตม.จีน-ลาว บ่อเต็น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาว

16.00 น.       คณะเดินทางถึงด่านตม.ห้วยทราย - เชียงของ โดยสวัสดิภาพ


เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. พาสปอร์ตรถยนต์

3. ใบขับขี่สากล

4. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 2 ใบ

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

6. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)

2.ค่าอาหาร 23 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าเข้าชมการแสดงพาราณสี

7.ค่าเข้าชมหมู่บ้านกาลัมป้า

8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำวีซ่า

2.ค่ามินิบาร์

3.ค่าทิปมัคคุเทศก์

4.ค่าทิปพนักงานขับรถ

5.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

6.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

ราคาทัวร์ คาราวาน 7 คืน 8 วัน สิบสองปันนา-คุนหมิง

·       10-15 ท่าน ราคาท่านละ 23,000 บาท

ค่ารถยนต์คาราวาน (ค่านำรถเข้า-ออก ไทย-ลาว-จีน)

1.      5-9 คัน ราคา 2200 หยวน/คัน = เงินไทย 11,000 บาท

2.      10 คัน ราคา 2100 หยวน/คัน = เงินไทย 10,500 บาท

3.      ราคานี้ไม่รวมค่าผ่านทางด่วน ประมาณ 900 หยวน/คัน = 4,500 บาท

4.      ไม่รวมค่าน้ำมัน

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

*ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน

 

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 087-1747301- 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 217782
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018-2019 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา